is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis der cultures in Suriname

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze schrijver merkt aangaande deze belangrijke bestanddeelen het volgende op: „Welke grenzen voor een voldoend phosphorzuur- en kaligehalte in den tropischen „bodem moeten worden aangenomen, zal op dit oogenblik nog wel niemand kunnen „zeggen. Wanneer voor gronden der gematigde streken, bij een rationeele cultuur, „van elk dezer stoffen op zijn minst een gehalte van o.i % noodig is, dan moet men „in aanmerking nemen, dat deze cijfers voor cultuurplanten gelden, die een betrekkelijk „korten groeitijd hebben en wier wortelstelsel de anorganische stoffen in den bodem „bovendien gedurende nauwelijks een derde van de voorjaars- en zomer vegetatieperiode behoeft te verwerken. Voor zoodanige gewassen moet de bodem voortdurend „een betrekkelijk groote hoeveelheid opneembare anorganische voedingsstoffen beschik„baar hebben, en de landbouwer in de gematigde luchtstreek zal daarom hooge eischen „moeten stellen aan het gehalte aan oplosbare voedingsbestanddeelen voor de plant.

„Zal dit ook in de tropen gelden voor planten met korten levensduur, zooals „rijst, mais, tabak enz., voor boom- en struikgewassen meteen uitgespreid en diep den „bodem binnendringend wortelstelsel, dat jaren achtereen anorganisch voedsel moet „opnemen, zullen de eischen niet zoo hoog zijn.'

„Naar diep wortelende boomen, die men door een diepe bedelving (diep „uitdelven der loostrenzen) verkrijgt, zal de planter dus ook uit dit oogpunt moeten streven.

Het spreekt echter van zelve, dat, waar steeds afgaat en niets bijkomt, men na lan°"duriope bebouwing" ook ten aanzien van deze noodzakelijke bodembestanddeelen den bodem te hulp zal moeten komen. De boven besproken onderzoekingen zullen moeten leeren, wanneer men tot bemesting zijn toevlucht zal moeten nemen, welke bemesting men zal moeten toepassen, en hoe men zal moeten bemesten — hetgeen voor den planter in Suriname, waar het werkloon zóó groote sommen jaarlijks verslindt,

lang niet onverschillig is.

Ik haalde de woorden van Wohltmann reeds aan1): Welche Grenzen für einen der Agrikultur genügenden Pg O5 und Is^ O g'ehalt in tropischen Boden zu ziehen sind, darüber kann zur Zeit wohl noch Niemand irgendwelclie zuverlctssige Auskunft geberi\

Is nu voor gematigde klimaten esne hoeveelheid van o. 1 0/q voldoende, zoo

o o

zoude men, waar Wohltmann voor eene winstgevende cultuur van boom- en struikgewassen de helft, dus 0.05 % kunnen verlangen — waarmede bedoeld is de hoeveelheid na een digereering gedurende 48 uren in koud zoutzuur of 1 °/q citroenzuur en bemesting met phosphorzure- en met kalizouten moeten toepassen, als bij analysen van den grond het gehalte minder blijkt te zijn. 2)

Naar de opvattingen van van Bemmelen is deze gevolgtrekking voorbarig

!) L. c. blz. 244.

2) Voor verschillende door hem geanalyseerde gronden uit Suriname heeft Prof. Harrison een gift van 1 a il/2 KG. goed fijn Thomasslakkenmeel aan eiken boom, vooral in de eerste tijden van zijn groei aanbevolen.