is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis der cultures in Suriname

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schade, door lange droge seizoenen aan de cacaoproductie toegebracht, belangrijk zal kunnen verminderd worden. Het irrigatievraagstuk zij daarom nogmaals dringend den planters aanbevolen.

Het drogen der cacaoboonen, eene bewerking, die op de kwaliteit grooten invloed uitoefent, geschiedt op verschillende wijzen: nu eens door de zonnewarmte op cementvloeren, die men bij regen door presennings overdekt, dan wêer op groote houten bakken, die als wagens zijn ingericht en bij regen in de schuur kunnen gereden worden (zie plaat vorige pagina), of die door eene verschuifof verrolbare bekapping tegen regen beschermd kunnen worden.

Daar ongelijkmatige verwarming op de kwaliteit der boonen een nadeeligen invloed uitoefent, moeten de boonen nu en dan omgelegd worden, hetgeen zeer zorgvuldig moet geschieden en waarmede men in onderstaande figuur eenige koelievrouwen bezig ziet. Zoo was op een der plantages, die ik bezocht, de, hier

primitieve, kunstmatige

drogerij verlaten, daar de door ovens verhitte steenen vloer de boonen zeer ongelijkmatig bleek te verwarmen.

De boonen komen eerst in de zoogenaamde fermenteerschuur, waarin zij in bakken, die elk 25 baal kunnen bevatten, 5 of 8 dagen moeten broeien, al naar de markt, waarvoor het product bestemd is en al naar de kwaliteit der cacao.

De fermentatie moet doorgaan tot dat het inwendige der boonen de violette kleur verloren heeft en een stroögele tint heeft aangenomen, die echter niet bij alle soorten verkregen kan worden. Ook op het uitwendige dient gelet: boonen van gelijkmatig bruine tint brengen meer op, dan afwisselend rood-, zwart- en geelgekleurde boonen.

Daar de waarde der cacao stijgt en daalt met een betere of slechtere fermentatie, zal een deskundig onderzoek omtrent dit belangrijke stadium bij de bewerking van het product den planters zeker in hooge mate ten goede kunnen komen.

Mij werd medegedeeld, dat voor de Amerikaansche markt ]) die meer

h. van Cappelle Jr., Phot.

Omleggen van cacaoboonen door Britsch-Indische vrouwen op verrolbare vloeren in de droogschuur op Plantage Jachtlust.

*) Daar in Amerika in den regel voor de cacao een hoogere prijs wordt gemaakt, komt in Amsterdam slechts weinig cacao uit onze kolonie aan de markt en is het velen in ons land onbekend, dat het voornaamste stapelprodukt van Suriname cacao is.

4