is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nationale Konst-Gallery en het Koninklijk Museum

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzekerd te zijn van de dispositie over de door hem van Loock gehuurde boekenkamer, welk verzoek werd toegestaan. Maar 17 Nov. 1802 besloten de Thesaurier-Generaal Molière en de Raad van Finantie, om het huurcontract met Loock, dat 30 April 1803 zou afloopen, niet te hernieuwen, met last aan den Inspecteur-Generaal Temminck, om het Huis in 't Bosch »op eene convenabele wijze onder approbatie van den Raad te verhuren". Wel requestreerde Loock 8 Dec. om bij de nieuwe verhuring de voorkeur te mogen genieten, maar 4 Febr. 1803 rapporteert Temminck in een breedvoerig stuk, dat Loock >niet den aanleg heeft, vereischt om aan hem het niet door de Kunst-Galerij geoccupeerde gedeelte van het Huis in 't Bosch tot het houden van een logement te verhuren" en daarom stelt hij voor, hem aan te stellen tot Baakmeester, waarna 21 Febr. 1803 diens definitieve aanstelling tot Baakmeester effective in het domein Princeland volgde. 7 Maart 1803 zÜn de conceptconditiën gedateerd ter verhuring van het Huis in 't Bosch aan Fran^ois Delon ter somme van ƒ 550.— 'sjaars, en werd aan Temminck gelast met hem een huurcontract te sluiten voor drie jaren.

Op dezelfde vergadering, waarop het door Loock ingediend verzoek ter tafel was gebracht, werd tevens besloten, dat door den Custos der Nationale Bibliotheek voor de Kunstgalerij voor ƒ 29— 18—5 gekocht zouden worden de Levensbeschrijvingen der Nederlandsche Kunstschilders, nl. een J. Campo Weyerman, een Carel van Mander, een J. van Gooi en een A. Houbraken.

Met Gogel was voorloopig ook Roos van het tooneel ver- Aankoopen van dwenen, en in zijn plaats werd de kunstkooper P. C. Huybrechts den kunstkooper voornamelijk met de leverantie bevoorrecht. 12 Jan. 1803 leverde p-CHuybrechtshij >twee schilderijen op doek geschilderd door Karei Roetard, verbeeldende een beeren- en een vossenjacht" voor f 160.— 1).

28 Febr. werd Temminck gemachtigd, van denzelfde voor ƒ 700.— te koopen een Schoenmakerswinkel van Brouwer en >de inhaling van de Witt na zijn tocht naar Chatham", door L. Verschuur 2).

1) Rijksarchief, Nass. Dom. 202 fol. 184.

2) Rijksarchief, Nass. Dom. 202 fol. 667.