is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nationale Konst-Gallery en het Koninklijk Museum

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegelijkertijd verzocht Temminck machtiging tot aankoop van de portretten van Hugo de Groot, Maria van Utrecht en Erasmus. Vermoedelijk gold dit dezelfde zaak, waarover de Secretaris-Generaal E. Canneman, een intieme vriend van Gogel,

dezen reeds 27 April 1802 geschreven had:

»Uw catalogus retourneer ik hierbij en wel met verzoek namens den Raad of gij de portretten van de onsterfelijke Huig en zijn teder belangrijk Mietje voor het Museum wilt inkoopen; men heeft met uw troetelkind machtig veel op en schijnt groote inkoopen mettertijd op het oog te hebben" 1).

Reeds 22 Juni werd de aankoop van de laatste vijf koopen goedgekeurd en tevens ƒ 1946—5 toegestaan voor de portretten van Hugo de Groot door Miereveld en Maria van Utrecht door denzelfde, beide nog aanwezig.

6 Juli 1803 wendde Temmink zich wederom tot den Thesaurier- Aankoopen, Generaal en stelde voor te koopen: 6 Juh l8°3,

H. de Meyer, Willem IU's overtocht naar Engeland ƒ84.—. >Een Salvator Mundi of Christushoofd, welke gehouden wordt, geschilderd te zijn door Rubens" ƒ 170.—

en Holbein, Portret van Erasmus ƒ 573.—.

Zijn verzoek werd toegestaan. Het portret van Erasmus, niet door Holbein, maar een copie naar Quinten Matsys, is nog aanwezig, evenals de Hendrick de Meyer, die echter voorstelt het Vertrek van Karei II uit Scheveningen, 23 Mei 1660. De quitantie was geteekend door H. C. van Molman.

In hun vergadering van 22 Juni hadden Thesaurier-Generaal en Raad van Finantie op voorstel van Temminck den OntvangerGeneraal A. C. Molière gemachtigd >om bij gebrek aan de noodige penningen het Fonds der Consentbilletten nu en voortaan te subsidieeren uit de Ordinaire Cassa der Domeinen" 2). Spoedig bleek deze maatregel noodig te zijn, want 15 Aug. 1803 kwam Temminck voor den dag met een lijst van niet minder dan 19 stukken, die hij 11 Aug. gekocht had:

1 G. Dou en van Berchem, de Leydsche Burgermeester Aankoopen,

van der Werff en zijn vrouw, uit den boedel der gravin 11 Allg- lS( van Moens, met de kosten van restaureeren en schoonmaken ƒ3576.—.

1) Dossier Burger.

2) Rijksarchief, Nass. Dom. 9191.