is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nationale Konst-Gallery en het Koninklijk Museum

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze werden voor ƒ 150.— door Coclers gekocht, het portret van de derde vrouw van den ouden Samuel voor ƒ 110.— door Steenstra.

Het duurde eenigen tijd voor van der Pot doorging met het verrijken van l1%1 zijn verzameling. Eerst 10 Mei 1781 kocht hij op de verkooping der collectie van pastoor B. Kley te 's Gravenhage Dou's biddenden monnik voor ƒ 170—.(N°. 29). 1)

Ook bij kunstkoopers keek hij rond, en in Juli 1781 verschafte Aart Schouman te 's Gravenhage hem voor ƒ 105.— Hondecoeters »stuk met vogels, verbeeldende een witte klokhen met kiekens, een hopvogel in het geboomte etc." N°. 55) en in dezelfde maand zekere Lemmens, ook voor ƒ 105.— Snyders,

Dood wild »verbeeldende een hangend Hart, Wilde Zwijnenkop, groentens, fruit en bloemen" (N°. 116). Hierbij teekende hij aan, dat het stuk 16 Mei 1781 op de verk. Wed. Mr. S. A. Westerhof te Amsterdam ƒ 55.— gegolden had. In Juli 1783 onderging het een geheele operatie bestaande uit «schoonmaken, bersten uitdoen, opplakken" enz.

Op de verkooping der collectie Pieter Calkoen Willemsz. te Amsterdam, 10 Sept. 1781, werden drie schilderijen door hem gekocht: Hondecoeters Landschap met gevogelte (N°. 54) voor ƒ45 —, Lingelbachs Hooikar (N°. 73) voor ƒ 201.— en Jan Steens Bakker Oostwaard (N°. 119) voor ƒ 190—. Dit laatste stuk had 18 Aug. 1762 op de verk. J. P. Wierman te Amsterdam /160.— gegolden.

Thijs maakte het in Sept. 1796 schoon, en nog toen hij bij van der Pot was bracht J. Bemme het in prent.

Ook te Amsterdam bezocht van der Pot de kunstkoopers en verzamelaars. 5 Dec. 1781 kocht hij er bij Pieter Fouquet Jr. Wouwermans Hoefsmid (N°. 145)

voor ƒ1200.— en 5 Dec. 1781 van Jan Danser Nijman Hackaerts meesterwerk, de Esschenlaan (N°. 47), voor ƒ550. De Hackaert werd Sept. 1799 door Thijs „in staat gebragt". 2)

Waar in zijn woonplaats iets goeds aan de markt kwam, verzuimde van der 1752 Pot de gelegenheid niet zijn verzameling uit te breiden. Zoo verschafte de verkooping van Mevr. de Wed. Molewater, 4 Maart 1782 hem de twee binnenhuizen van Brekelencam (N°. 20) voor ƒ94.— en die van Wijnand Coole, 6 Aug. 1782,

twee stukken, de Heem's Bloemen en vruchten (N°. 45) 3) voor f 130.— en Herman Saftlevens Rijnlandschap (N°. 151) voor ƒ 42.—.

In Sept. 1782 sloeg hij zijn slag weer te Amsterdam en kocht daar van Jan de Neufville voor ƒ1100.— twee woelende waters van Lud. Backhuysen (N°. 3)4): »NB. afkomstig van de Heer van den Enden, laast van de Heer Nijman a ƒ1200.— door hem gekogt";5) voor ƒ 1050.— twee stadsgezichten van Jan van der Heyden (N°. 53^: »Deese waren gekogt van P. Fouquet Junior"; voor ƒ 200.— het landschap met den slapenden schaapherder, door Jan van der Meer

1) Het stuk is niet indentisch met het schilderijtje dat 3 Sept. 1737 op de verk. Samuel van Huls te 's Gravenhage was voorgekomen. Immers daar was toen verkocht »Een Heremiet met een Boek in de Hand, hoog 11, breed 8^ duim", en op de verk. Kley »Een Biddend Munnikje met de Handen te saamen,

daar om een Pater-Noster met een Kruys voor hem leggende, hoog 9 V*., breed iM duim".

2) Dit schoonmaken door Thijs zullen we voortaan niet meer vermelden.

3) Dit stuk is 4 Aug. 1828 weer verkocht.

4) Door een onbegrijpelijke drukfout staat op p. 112 hierboven in plaats van deze twee stukken van Backhuysen Dou's Avondschool.

5) Een dezer stukken is in 1825 door ruiling in het Mauritshuis terecht gekomen.