Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerens' (zeker later) en de Le Bot's waren het wijnhandelaren; zij voerden Chatillon met drie omgewende zwarte klophamers in het schildhoofd.

De eerste van W e I y te 's Hertogenbosch kwam uit Tiel.

De bekende Belgische archivaris Piot behoorde tot de hier genoemde Piots; deze familie voert in rood drie gouden bijenkorven, 1 en 2.

Henriet te A. F. M. J. de Ram, is eene dochter van Med. dr. J oannes Adrianus en van Henriëtte Frederica Cornelia Maria Cuypers, (zie den staat No. 73).

No. 19. Van Ereketens.

Petrus Franciscus van Erckelens werd gedoopt 1717 te Harderwijk, hij overleed aldaar 18 September 1794; hij werd 31 December 1733 burger van Harderwijk.

Zijne echtgenoote Anna G. M. (v. d. M e r w e d e) van M u y I w ij c k overleed 1788 te Putten.

Margaretha (M aria) van of de R o o d e, sproot uit het derde huwelijk haars vaders

Deze wordt bij zijn eerste huwelijk te Amersfoort Jo hannes Peter genoemd, j. m. van Martenerode; blijkens een schrijven van den heer predikant der Evangelische gemeente te Martinroda in Thüriiigen heette hij Hans Petri en was aldaar 13 November 1717 gedoopt als zoon van Hans Petri en Barbara, diens „Eheweib".

Maria Catharina baronesse van Heylmann overleed 26 Juni 1803 te Putten.

No. 20. van Ertrijck.

Deze zeer oude familie komt reeds in de eerste helft der vijftiende eeuw voor in de omstreken van Thienen in het tegenwoordige België; zij voerde toen hetzelfde wapen, doch de vierkanten worden vaak voorgesteld door blokjes, zoodat ze langer zijn dan breed.

Eduard van Ertrijck, een verdienstelijk kunstschilder, behoorde ertoe; deze was 16 December 1816 te Oosterhout geboren en overleed 10 September 1857 te Leuven. Zijne ouders waren Med. doet. Jacobus

a r o I u s en Anna Maria van Velthem.

Henricus Hubertus de Roy huwde 6 November 1741 te Breda (Waalsche kerk) Gertrudis Maes.

No. 22. Gast.

Het wapen wordt, met deze kleuren, afgebeeld op een teekening, in het bezit der familie, en op oude cachetten. Van Zuylens Wapenkaart der Bossche regeering en een geschilderd venster in de Bossche St. Jan, die het veld van het onderste gedeelte als rood afbeelden, dwalen m. i.

Matthias de Mele en Petronella Langendelft lieten van 1688-1699 in de Engelsche kerk te 's Gravenhage drie kinderen doopenjde doop van hun ioon Matthias is echter niet te vinden; het huwelijk de Mele-van der Putten is 26 Augustus 1716 te 's Gravenhage in de Groote kerk bevestigd door Ds. de Bruyn.

Alida van der Putten werd 9 Juni 1771 begraven te 's Hertogenbosch (St. Janskerk).

De moeder van Anna Catharina van I n g e n wjs T h e o d o r a

van Vechel, wier grootvader, Jacob van Vechel, oom moest zeggen tegen den H. Leonardus van Vechel, den bekenden geloofsheld.

Joannes Arnoldus Gast werd begraven 16 September 1747 te 's Hertogenbosch, waar hij 25 November 1731 gehuwd was.

Ludovicus de Meele werd 26 Februari 1771 te 'sHertogenbosch (Cruysbroederskerk) begraven.

No. 24. Van Goltstein.

Steven Adolph van Goltstein werd gedoopt 29 Januari 1 /34 te Groningen (Ebbingestraat). Hij overleed 6 December 1779 en werd begraven te Bedum.

Zijn vader wordt bij dezen doop genoemd: Josephus Johannes; bij zijn huwelijk — 27 November 1729 te Groningen in de kerk in de Ebbingestraat gesloten — heet hij Judocus Joannes Simon.

Men zal hem J o o s (t) genoemd hebben, wat de een afleidde van Josephus, de ander van Judocus.

Ludolph Luirdt (baron van) Ripperda was een zoon van den bekenden Johan Willem, hertog van Ripperda, grande van Spanje le klasse enz., uit diens eerste huwelijk met Aleida van Schellingwou d e, vrouwe van Poelgeest en Koudekerk.

Ludolph Luirdt was heer van Englumburg, Jensema, Poelgeest en Koudekerk, en ambassadeur van Spanje bij het Keizerlijk Hof te Weenen • zijne eerste vrouw was eene gravin von Cobenzl, douairière von Blaggay; Maria Isabella van Ewssum was zijn tweede vrouw.

Caspar Floris (baron) H a c f o r t overleed 2 April 1797 op Oosterholt.

Jhr. Josephus Johannes van Goltstein overleed 19 en niet 29 November 1819.

Mevrouw van Goltstein geboren van Hugenpoth was 15 Juli 1770 te Hassent geboren.

Johannes Hermanus W. E. W. Th. baron van Goltstein was nog versierd met het Metalen Kruis.

Adolph E. A. baron van Goltstein was nog kantonrechterplaatsvervanger te Oosterhout en versierd met het kruis „Pro Ecclesia et Pontifice; hii was geboren 3 Mei 1828 te Arnhem.

No. 25. Van Waterschoot van der Gracht.

Toen Joanna van Waterschoot van der Gracht (zuster van Jacobus) in 1777 werd aangenomen als religieuse in de adellijke abdij Terhage te Gent, onder den kloosternaam Dame A n g é I i q u e, gaf de pastoor van Groenendijk (thans gemeente Hontenisse), de ZeerEerw. heer J. Adriaansen, in dato 1 September 1777 eene verklaring af, dat de eigenlijke naam der familie was van der Gracht, en dat zij afstamde van Jan van der Gracht, die in 1575 huwde met Amelberge van Waterschoot, wiens kinderen den naam hunner moeder aannamen.

Later heeft de f.imilie den oorspronkelijken naam weer opgenomen en

dien gevoerd bij dien van van waterschoot.

Maria van Poelenburg, die in 1739 te Beverwijk overleed, was de ' laatste afstammelinge van haar oud Hollandsch geslacht; Simon van Leeuwen geeft over de Poelenburgen eenig naricht; hij vermeldt, dat men vermoedde, dat dit geslacht door een jongeren zoon uit de heeren van

Naaldwijk sproot; de overeenkomst der wapens vari beide stamhuizen geeft dit vermoeden veel waarschijnlijkheid.

Geertruy (van) Waerdenburgh was de dochter van Walraven, die te Hoorn woonde; zij is aldaar in de doopboeken echter niet te vinden.

S. J. Schermer was in 1795 lid der Nationale Vergadering van Purmerend ; ik heb niet kunnen beslissen of hij de Simon Josephus was, die op den kwartierstaat voorkomt.

Johanna Stelt van Lidt was de dochter van Lourens van L i d t en van Johanna Margaretha Homan; deze laatste leefde later in kinderloozen echt met P i e t e r S t e 11, zoon van L a u r e n t i u s Johannes en Geertruy (van) Waerdenburg; hare dochter uit het eerste huwelijk nam den naam van haren stiefvader aan. Deze Pieter Stelt was in 1795 secretaris, in 1810 adjunct-maire, later schout en burgemeester van Beverwijk.

No. 27, Van Gulick.

Wilhelmus van Gulick had een broeder, Med. Dr. Stephanus van Gulick, die 4 Februari 1749 te 's Hertogenbosch gedoopt werd en gekozen tot lid der Nationale Vergadering voor het district Oirschot; hij was 12 Januari 1776 te Leiden gepromoveerd en woonde te Boxtel, toen hij werd gekozen.

Catharina Antonetta Mooren was gedoopt 9 Juni 1752 te 's Hertogenbosch (St. Jan) en overleed 28 December 1822 aldaar. (Ouders: Simon Morren en Wilhelmina La Courte).

Franciscus Antonius van Gulick komt als v. G. v a n d e n Bichei aer voor in verschillende officieele stukken — o. a. in de geboorteakte zijner dochter 4 Juli 1815 — zonder dat mij gebleken is, of hij met Koninklijke toestemming zijn naam heeft veranderd; geen zijner kinderen is voortgegaan zich zoo te noemen.

No. 28. Guljé.

De oudst bekende stamvader dezer familie was geneesheer te Aken, waar hij in 1740 overleed; zijn zoon vestigde zich te Helmond.

Men vindt den naam in oude registers wel geschreven als Gul G u i 11 e r.

lier en

Norbertus R. H. Guljé werd gedoopt 5 Juni 1808 te 's Hertogenbosch (St. Catharina).

Zie ook de „aanvullingen" op No. 56 Mensing.

No 30. Helmich.

De familie Helmich gebruikt thans in haar cachet een wapen, beladen met een ongekroonden helm, het schild gedekt door een vijfbladerige kroon. Het wapen, gelijk het hier is afgebeeld, is genomen naar een oud zegel, hangende aan een nog in het bezit der familie zijnde oorkonde; daar het 't oorspronkelijke wapen der familie is, heb ik het hier afgebeeld.

Mr. Gerardus A. S t. van S o n s b e e c k huwde 13 Maart 1794 te Groningen (bij de Aa) W i I h e I m i n a A. Creraers, gedoopt 12 Maart 1774 aldaar (bij de Aa), overleden 19 Augustus 1855 te Heino.

De doodacte van Petronella Jacoba baronesse van Asbeck, 27 Februari 1832 te Vollenhoven gestorven, vermeldt hare geboorteplaats niet.