is toegevoegd aan uw favorieten.

De Prinses Orsini

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de aanstaande Koningin; ik wil weten, wat zij drijft."

Alberoni sloot de kleine dichte oogen nog meer toe, dan gewoonlijk, maar zijne ooren waren wijd geopend.

„Si prevalga da me! dat kan mia Sig>nora mij overlaten; die kabaal zal vervolgd worden tot in hare fijnste kronkelingen. Ik wensch onzen Koning eene schoone Koningin; maar de oude regeering moet hare kracht houden. Si Deo voluntas!"

„Alberoni! zijt gij oprecht?"

„Oprecht, Mevrouw! ik heb hiervoor maar één woord!"

„Het is mijn ongeluk, dat ik niet meer weet te gelooven."

„Geloof dan niet, maar beproef."

„Welnu, ik zal dat doen. Ik moet toch iemand ver-i trouwen. Luister, ik heb een bezigheid voor u: De man, die zich noemt de Sieur Frangois, woont bij de Puerta del Sol, Gasa Nova; — gij zult naar hem toegaan, en hij zal u aan een jongen Edelman voorstellen, dien gij uit mijnen naam, hoort gij, uit m ij n e n naam, zult uitnoodigen, u te volgen. Gij zult hem den geheimen trap langs voeren, door de vertrekken van de Koningin henen naar het kabinet van dezen ochtend; — gij zult dien jonkman geene vragen doen, noch de zijne beantwoorden, en opdat niemand in Madrid u beiden samen zal opmerken, zult gij hem afhalen in een gewoon huurrijtuig, waarvan gij de gordijnen zult laten vallen."

„Op welken tijd zal ik gaan?"

„Tegen het uur van de Siësta."

„De bevelen van Uwe Excellentie zijn zoo duidelijk, dat het mijne schuld zal zijn, zoo zij niet tot haar meeste welgevallen worden uitgevoerd."

En zeker, de Abt had geen ander plan, dan de Cama-