is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitbesteding van weezen door burgerlijke armbesturen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Reeds eenigeu tijd geleden (zie eerste jaarverslag van het Bureau) werd door een belangstellende in de kwestie Uitbesteding van Weezen tot ons Bureau het verzoek gericht, een onderzoek te willen instellen■ naar de wijze van uitbesteding van Weezen door Burgerlijke en Kerkelijke Armbesturen.

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden, toch voor het „Congres over Weezeuopvoeding" op onze „Nationale. Tentoonstelling van Vrouwe nar beid", was het vaak onbevredigende dier uitbesteding reeds hier en daar terloops gebleken en ook het offwiëele Regeeringsverslag „over <le verrichtingen aangaande het Armbestuur" geeft weinig licht, voor zoover hel al dit onderdeel behandelt.

l>e gelegenheid om het bovenbedoelde onderzoek in te stellen bleef langen tijd ontbreken, hoezeer ook ons Bureau de wenschelijkheid ervan besefte, waar toch voor ons land dit zoo actueele onderwerp nog weinig is onderzocht geworden en meerdere kennis in dezen zou kunnen aansporen tot verbetering.

Toen kwam het Congres voor Kinderbescherming, waarvan de organisatie aan ons Bureau was opgedragen, en ook bovengenoemd onderwerp zou er volgens besluit der Congrescommissie aan de orde worden gesteld. Thans scheen het oogenblik daar, het lang uitgestelde onderzoek ter hand te nemen en door middel van vragenlijsten aan onze ruim 70 comite's en correspondentschappen trachtten wij eeuig< hoofdzaken te weten te komen over de uitbesteding van weezen in verschillende oorden des lamls.

Met, groote nauwgezetheid hebben de meesten hunner zich van die lang niet gemakkelijke taak gekweten (uit til plaatsen kwamen antwoorden in). Voor de welwillende, hulp en medewerking, door de Burgerlijke en Kerkelijke Armbesturen in dezen aan onze comite's en correspondenten betoond, zij hier een woord van hartelijken dank uitgesproken.