is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarden voor dit metaal opgegeven. Hier geldt de wet zelfs bij benadering niet meer.

Wat het nickel betreft, dit werd ook in het latere onderzoek opgenomen, maar waarschijnlijk bezat het materiaal, dat Mattmessex gebruikte, geen hoogen graad van zuiverheid, ten minste latere onderzoekers vonden hier een veel grooteren temperatuurscoëfficient, ongeveer zoo groot als bij ijzer.

§ 3. Na Matthiessen zijn in het onderzoek van de verandering van het geleidingsvermogen met de temperatuur geruimen tijd geene vorderingen van belang gemaakt. C. VV. Siemens ') en Schböder van der Kolk '2) onderzochten de verandering bij vloeibaar kwik, met liet oog op de bruikbaarheid van een zuil kwik als eenheid van weerstand.

Maar kwik als vloeibaar metaal wijkt zoozeer af van de andere vaste metalen, dat ik uitvoeriger bespreking van hunne uitkomsten overbodig reken.

Verder onderzocht Benoit 3) de weerstandsverandering bij hooge temperaturen, n.1. tusschen 0° en 860°. Van dit onderzoek is slechts een kort verslag gepubliceerd. Voor zoover de moeilijkheid der temperatuursbepaling dit toeliet, kon er uit worden afgeleid, dat de formule K< = R0 (1 -f a t -f- /i t'1) aan de waarnemingen voldoet. Uit de waarden, die hij in deze formules voor de « vindt, zou men kunnen afleiden, dat de metalen die hij gebruikte een hoogen graad van zuiverheid bezaten.

') Pogg. Ann. Bd. CX en Pogg. Ann. J5d. CXIII.

2) I'ogg. Ann. I!d. CX of dissertatie Utrecht 1860.

3) Comptes lienduB Bd. LXXVI pag. 342.