is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABEL VIII. Calibratie platinathermometer.

2e serie.

Temperatuur !

door den waterstof- Gemeten Bad waarin Berekende !

. Datum. \ erschil

mermometer weerstanden. jfemeten. weerstanden,

bepaald.

—195°,59 22,ii86 Stikstof. j 10 Doe. '02.' 22,696 + 0,090

208",29 16,826 Stikstof kokend } 16.520 -f- 0,306

[ £ 22 Dcc. '02.

-209»,66 16,438 J onder vorm. druk. J 15j876 0i562

I | I I

Onder berekenden weerstand is opgenomen de weerstand, dien tle derdegraadsformule bij de genieten temperatuur geven zou. Het valt op, dat de afwijkingen nu veel grooter zijn, zoodat er geen overeenstemming tusschen deze metingen en de vroegere bestaat. Deze afwijkingen bedragen te veel om ze aan directe waarnemingsfouten te kunnen toeschrijven. Bij stikstof bedraagt de afwijking in temperatuur circa 0°,20.

De waarde bij - 208°,29 verschilt 250 op 15800 in weerstand of ongeveer 0°,58 in temperatuur, in vrij goede overeenstemming met de vorige bepaling bij ongeveer dezelfde temperatuur. De bepaling bij —209°,66 wijkt echter zooveel van de vorige af, dat het mij toeschijnt, dat hier gedacht moet worden aan eene verkeerde notatie, üf bij den waterstofthermometer öf bij den weerstand, waardoor fouten zijn veroorzaakt van eenige millimeters of eenige tienden van Ohm's.

De reden, waarom deze laatste bepalingen niet voldoende met de voorgaande overeenstemmen, is niet

Jt