is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaalde verhouding. In § 2 is reeds opgemerkt, dat er niet naar gestreefd was de beide leidingen volkomen gelijkwaardig te maken ten opzichte van den magneet, omdat het a priori niet vaststaat, dat de stabiliteit zoo groot is, dat dit steeds zoo blijven zal, ook al is het eens bereikt.

De verhouding van de stroomen in de twee gal\anometerleidingen kunnen we dus voorstellen dooi 1 -f- /i, waar /i als een klein getal mag beschouwd worden.

Bij evenwicht bestaat er de betrekking

t rm Wt . $ (i)

1 + & ' Pt 1 + /tf ^ 2

Kent men W, en W2 voldoende nauwkeurig, dan is de gezochte verhouding hieruit te vinden, maar \\ , en \\ zijn, voor zoover het de galvanometerwindingen betreft, koper weerstanden, en stelt men zich een eenigszins groote nauwkeurigheid tot eisch, dan moet men \\ , en \V2 telkens bepalen en verplaatst men de moeilijkheid. Kon men den galvanometer in eene ruimte van constante temperatuur plaatsen, dan zou de grootste moeilijkheid hiervan vervallen en zou ééne instelling de verhouding doen kennen.

W, en Wa onbekend zijnde, kan men echter als volgt te werk gaan. Stel dat men bij Wt en W2, «, en a2 weerstandseenheden moet toevoegen om op nieuw evenwicht te krijgen, dan heeft men ook

1 rm . W.+q, J rx \+fi r„t " W, -(-«,!+/« Wi +«2