is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd gezorgd, dat bij deze eerste opwarming de temperatuur beneden het eigenlijke smeltpunt, d. i. het punt van helder worden bleef. Zoodra dan de troebele vloeistof goed gemengd was, werd de temperatuur van het buitenbad langzaam opgevoerd. Vervolgens werd om de 30 seconden de stand van den thermometer genoteerd. Het punt, waarbij de troebele vloeistof helder begon te worden, liet zich in vele gevallen scherp waarnemen, doordat zich een helder laagje boven de troebele vloeistof afscheidde. Nadat de vloeistof geheel helder was geworden en de temperatuur van het bad nog eenige graden gestegen was, werd langzaam afgekoeld. De temperatuur, waarbij nu de eerste troebeling optrad, week hoogstens 0,3° af van die waarbij de vloeistof volkomen helder was geworden.

Beide punten konden bij vele mengsels slechts optisch waargenomen worden, daar door de uiterst geringe smeltwarmte een calorisch effect niet merkbaar was en dus in de verwarmings- en afkoelingskrommen geen knik te constateeren viel.

Voor zoover mogelijk was werden overigens de temperaturen, waarbij nieuwe phasen onder warmte-effect optraden aangegeven door de afkoeling als functie van den tijd uit te zetten.

Daar bovendien niet bij alle mengsels de heldere vloeistof zich in een laagje boven de troebele begon af te zetten, kon hieraan het beginsmeltpunt niet altijd herkend worden. Ik merkte echter in die gevallen op, dat zich op een zeker oogenblik eene meestal groen gekleurde plek in de troebele vloeistof vertoonde, die in omvang toenam en zoodra de