is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kz. Onder een muurkroon de wapens van

Elzas en Lotharingen, waaronder:

*

ELZAS EN LOTHARINGEN

Koper met oog, 26 m.M. Verz. Z. Oranjepenningen 1283.

In den katalogus Smits van Nieuwerkerk geplaatst op 1874, 25-jarige regeering des Konings, de Kz. wordt aldaar als „fantaisie" beschouwd, (blz 179 n0. 3568). Volgens aanwinsten Kon. Kab. 1876 werden deze penninkjes in i87o(?) op de markt te Arnhem verkocht. Vermoedelijk is deze penning eene toespeling op 's-Konings anti-Duitsche gevoelens. Men zeide, tijdens denFransch-Duitschen oorlog, dat Z. M. Koning Willem III met de oorlogsverklaring aan Duitschland „in den zak liep" en dat Z. M. den Kapelmeester der Kor.. Militaire Kapel VöLLMAR niet kon zien, omdat deze sterk geleek op keizer Wilhelm i.

202. 1871.

Draagpenning der Utrechtsche Weerbaarheidsvereeniging.

Vz. Op een gekroonde cartouche, een wapenschild met twee gekruiste geweren.

Omschrift: utr. weerbaarheids — vereen. Kz. In het veld:

KLASSE.

ogo

Brons, met oog en ring, 27 m.M., door 's Rijks stempelsnijders, Verz. Z.

203. 1871. Brandmeesterspenning van Montfoort.