is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drukking te verduren en oefent zij omgekeerd een evengroote drukking op de haar omringende E. S. uit, evenals wij dat l>ij de hydrostatica hespreken. Deze drukking zullen wij P0 noemen.

Gesteld nu dut wij aan een geleider A eenige E S. toevoegen, zoo zal deze wegens de onsamendrukbaarheid der E. S. niet op den geleider kunnen blijven, daar deze met E S. gevuld is. Zij hegeelt zich dus naar de oppervlakte van A (de proeven leeren dat de zetel der electriciteit op de oppervlakte is) en dringt in het di-electricum, dat A omringt op. De E. S. in het di-electricum wordt daardoor op zij gedrongen en ondergaat een geringe verplaatsing, die wij de di-eleclrische rei plaatsing (D. E. \ .) noemen. In het di-electricum is de E S. door krachten aan hare plaats gebonden en deze werken derhalve de verplaatsing tegen. Het is alsof een veerkracht is opgewekt geworden en daarom spreekt men van de opwekking der di-eleclrische veerkracht.

Beschrijven wij om A gesloten oppervlakken zoo zal, in verband met de onsamendrukbaarheid der E. S. door ieder oppervlak een hoeveelheid E. S. gaan, volkomen gelijk aan die, welke aan A is medegedeeld, doch hoe grooter een gesloten oppervlak wordt, hoe kleiner de D. E. V. bij dat oppervlak. Op grooten afstand van A is de D. E. V. gelijk aan nul te stellen.

Door het opwekken der di-electrische veerkracht treden derhalve krachten op, waardoor het di-electricum in een anderen toestand geraakt. In elk punt van het di-electricum heeft de D.E. V. een bepaalde richting en een bepaalde grootte en de kracht, die de E.S. naar den oorspronkelijken stand tracht terug te voeren, maakt evenwicht met de kracht, waardoor de D. E. V. ontstond. In elk punt van het electrische veld is de E. S. onderworpen aan en oefent zij omgekeerd uit een druk P, welke een andere is dan de druk P0 en die afhankelijk is van de plaats in het electrische veld. Het verschil P—P0 noemen wij de potentiaal van het punt in het di-electricum.

Even als bij de hydrostatica de hoeveelheid arbeidsvermogen van de vloeistof bepaald wordt door den overdruk boven die des dampkrings, zoo is ook P—P0 een maat voor het arbeidsvermogen der E. S. in het di-electricum.

Beschouwen wij een zeer eenvoudig geval nl. een bolvormigen geleider, waarop wij een hoeveelheid E. S. aangegeven door E, brengen. Door eiken cM*. van het oppervlak gaat dan een hoeveel-

lieid —— E. S. naar buiten en deze hoeveelheid is een maat voor \ ti r1