is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij de voorposten-telegrafie is de sleutel eenigszins gewijzigd. Wij komen hierop terug.

De seinontvanger of het schrijf toestel (fig. 31) bestaat uit een electromagneet », met vele omwindingen van een dunnen, geïsoleerde» draad. De stroomen toch zijn over 't algemeen zwak, zoodat de magnetiseerende werking alleen belangrijk kan worden door een groot aantal omwindingen te nemen. De kern q, is hoefvormig; de poolvlakkcn zijn omhoog gericht. In dc figuur is «, een deel der bobine en is 7, de daarin aanwezige ijzerkern. De tweede bobine is achter «, verborgen. Boven de poolvlakken bevindt zich het anker li van weekijzer. liet is gevat is een koperen hefboom aa, die om een as b draaibaar is. Bij de beweging van den hefboom, die beperkt wordt door de schroefjes (/ en «, mag het anker li de kernen q niet aanraken. Is h aangetrokken geweest, zoo haalt een zwakke veer, door schroef / te regelen, den hefboom weder omhoog. De beide kernen q rusten op een ijzerplaat, bevestigd aan p en zijn door middel van de moer t iets verplaatsbaar. De afstand tusschen li en q kan daardoor geregeld worden. Het van li afgekeerde uiteinde van den hefboom aa draagt een as tv, welke door middel van een raderwerk, door een sterke veer in beweging gebracht, draait. Aan w is een dun iuktschijfje x bevestigd, dat iets opgelicht wordt als h wordt aangetrokken en dan een tecken (streep of stip) aanbrengt op een band papier, die, door evengenoemd raderwerk, langzaam wordt voortbewogen.

De galvanometer is meestal voorzien van een magneet, draaibaar om een horizontale as. Een riehtmagneetje dient om, indien geen stroom door de draad gaat, den magneet op het nulpunt der schaalvcrdeeling te brengen.

Bij de toestellen, in gebruik bij dc militaire telegrafie zijn seingever, seinontvanger en galvanometer tot één geheel vereenigd. Een commutator, met bliksemafleider, is aan den toestel toegevoegd. De inrichting hiervan wordt aangegeven door figuur 32. De stop, die de blokjes I, en E met elkander in contact brengt kan ook aangebracht worden op de plaatsen door b aangegeven. Zij is tusschen L2 en E als dc lijn aan Lt is aangebracht. Zij staat op de andere plaats d. i tusschen de verhoogingeii van Ll en L1 bij omveder.

Bij de telegrafie te velde maakt men gebruik van de verbindingen bij arbeblsslroom d. w z. de verbindingen der verschillende toestellen worden zóó aangebracht, dat alleen dan stroom op de lijn is als er geseind wordt. De aan te brengen verbindingen zijn in fig. 33 aangegeven. Hierbij zijn A en 6' eindstations en is II een tusschenstation.