is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf mocht besturen en dus mocht optreden los van alle particulier initiatief, en tevens was zoowel de voeding als de kleeding losgemaakt van de armenwet en dus ook van de publieke armenzorg, die, krachtens die wet, den hongerende alleen genoeg geeft om te voorkomen, dat hij sterft, en dus met het verkrijgen van beter resultaten voor het onderwijs niets te maken heeft. Aldus was een strijd beslist, die zeventien jaar had geduurd.

Met artikel 35 der Leerplichtwet is evenwel tevens uitgemaakt, dat de gemeente alleen in behoefte aan voeding en kleeding mag voorzien of door subsidie mag helpen voorzien om te voorkomen, dat kinderen tengevolge van gebrek daarvan uit de school blijven. Om te maken dat zij het onderwijs beter kunnen volgen mag het volgens dat artikel niet gegeven worden, zelfs niet als ondersteuning aan een filantropische vereeniging, die zich ten doel stelde door vollediger voeding de vruchten van het onderwijs te verbeteren. Nog in 1908 keurde Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een besluit der gemeente 's-Gravenhage aan de vereeniging „Kindervoeding" af, omdat die vereeniging de bevordering van schoolbezoek niet in haar statuten als doel stelde, want, zeiden zij, „het kan niet worden volgehouden, dat nevens de bevoegdheid, verleend bij art. 35 der Leerplichtwet, de gemeenteraad een bevoegdheid zou hebben behouden om, mits maar niet ter bevordering van het schoolbezoek, doch ter bevordering van een filantropisch doel, geheel hetzelfde te doen, als art. 35 toelaat."

De gemeenten, waar in 1907 art. 35, eerste lid der Leerplichtwet toepassing vond, zijn vermeld in de volgende tabel, waarin tevens is aangegeven welke som, hetzij wegens rechtstreeksche verstrekking van voeding, kleeding of beide, hetzij door middel van subsidieering, is besteed:

GEMEENTEN. ^erstrekWng16 Subsidieering. TOTAAL.

Schijndel — f 100,00 f 100,

Wijk c. — 25, 2o,

Arnhem - 1365,- 1365,-

Doesburg — 221,41 221,41

Nijmegen — 800,00 800,

Delft — 300,00 300,—

5