is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In enkele plaatsen van ons land zijn schoolartsen benoemd, doch overigens is het met het geneeskundig toezicht op de scholen nog treurig gesteld. Soms geven bijzondere gebeurtenissen, met name het optreden van epidemieën, aanleiding tot het bezoek van een medischen autoriteit (vroeger inspecteur v. Gen. Staatstoezicht), doch overigens is een geneesheer in de school nog maar al te vaak een witte raaf.

Bij dezen stand van zaken wordt het in geneeskundige kringen vrijwel noodzakelijk geacht, dat hygiënisch geschoolde medici, een grooter aandeel krijgen in het schoolwezen dan tot hier toe het geval is, doch de meeningen van verschillende medici loopen, wat betreft de omschrijving van de taak van den schoolarts, soms zeer uiteen.

Van enkele zijde wordt voor den schoolarts zóó vergaanden invloed op het schoolwezen geëischt, dat zeker zeer ernstige bezwaren uit de onderwijswereld zouden oprijzen, bij een zóó onbeperkte heerschappij. Daarenboven zou bij een streng doorvoeren van de van die zijden gestelde eischen van den geneesheer een zeer hooge financieele draagkracht vereischt worden en zou men inderdaad de vraag kunnen opwerpen, of het doel van het onderwijs, of der school in 't algemeen, met een dusdanig ingrijpen vereenigbaar is te achten.

Het is echter zeer zeker onnoodig te zeggen, dat inderdaad de sanitaire maatregelen bij de inrichting en bij het gebruik der scholen versterkt moeten worden.

Zéér zeker zijn wij menigmaal groote schreden vooruitgegaan op dit gebied, doch al is de tegenstelling tusschen oude en nieuwe stadsscholen groot — zeer vaak hebben de laatsten niet aan de gestelde verwachtingen voldaan.

Veel ware hierin te verbeteren, ook zonder meerdere hulp van hygiënisten, dan tot nu toe gevraagd wordt, doch hierop in te gaan zou ons te ver voeren van ons doel.

In onderwijzerskringen is vroeger, algemeener wellicht dan nu, de meening verbreid geweest, dat de onderwijzer zelf de meest geschikte persoon was om de sanitaire maatregelen toe te passen en een schoolarts in zekeren zin overbodig was. Wel is waar wordt bij de studie van den onderwijzer kennis van gezondheidsleer vereischt, doch dit is inderdaad ontoereikend om een dusdanige, zeer zeker zware verantwoordelijkheid te dragen. Immers het ware een onmogelijkheid om van den onderwijzer een zoo