is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zich met de zieken- en wijkverpleging bezighouden. In NoordHolland is dat b.v. het geval met de afdeelingen der vereeniging „Het Witte Kruis". Blijkens het verslag over 1908 ontving b.v. de afd. Den Helder van de gemeente in dat jaar een subsidie ƒ 100,—, de afd. Krommenie ƒ300,—, de afd. Monnikendam / 50,—, de afd. Naarden ƒ125,—, voor dat doel, terwijl ook de te Oostzaan en Sloten gevestigde afdeelingen gemeente-subsidie kregen.

De gemeente Zaandam besloot in het laatst van 1907 aan de daar bestaande afdeeling van „Het Witte Kruis" een jaarlijksche subsidie te verstrekken van ƒ1200,—. De afd. stelde daarvoor aan twee gediplomeerde verpleegsters, wier werkkring door den raad bij instructie is geregeld, en die onder toezicht staan van het Burgerlijk Armbestuur. Tevens werd aan B. en W. verzocht vóór 1 Januari 1909 bij den raad een voorstel in te dienen, regelende haar rechtspositie. In het eerste jaar van het bestaan dezer wijkverpleging werden bijna 3100 kostelooze bezoeken bij on- en minvermogende gemeente-patiënten afgelegd.

Tal van stedelijke gemeentebesturen verleenenaan daar bestaande plaatselijke vereenigingen, polyklinieken, enz. steun.

Ziekenhuizen. Al in vorige eeuwen hebben de gemeenten zich bezig gehouden met het oprichten en in stand houden van ziekenhuizen. Ja, er zijn bepaalde ziekenhuizen in de middeleeuwen opgericht, die in den loop der tijden verdwenen zijn en, naar wij hopen, voor goed. Wij denken aan de huizen voor de lijders aan lepra, voor melaatschen, aan de pesthuizen, ziekeninrichtingen, welke wij heden ten dage gelukkig kunnen missen.

De lepra mag in ons land weer wat meer voorkomen, — het aantal lijders bedraagt, naar wij meenen, een goede twintig — van leprahuizen zullen wij in de verre toekomst wel niet behoeven te spreken.

De behandeling van andere ziekten in ziekenhuizen werd eerst later meer en meer gebruikelijk en tegenwoordig nadert deze in de steden de grenzen der volmaaktheid. Op het platteland echter is het nog treurig met de ziekenhuizen gesteld. Gewoonlijk bevindt zich hier en daar een barak, welke, toen de cholera in den aanvang der 90er jaren in ons land voorkwam, opgericht werd, en nu in sommige gevallen gebruikt wordt als ziekenhuisje. Toch bestaat er op het platteland zoo'n allergrootste behoefte aan goed ingerichte gasthuizen.