is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 29.

Voor werklieden, belast met tijdelijke bewaking, wordt de werktijd in elk bizonder geval afzonderlijk door het hoofd van den tak van dienst geregeld, met dien verstande, dat tusschen twee opeenvolgende dagelijksche waaktijden een rusttijd van ten minste acht uur gelegen is.

Vermeldenswaardig lijkt mij het volgende artikel uit het Enschede'sche reglement, dat in dit reglement onder 't hoofdstuk „Werktijd" vermeld staat:

Art. 28.

Er wordt aan de Israëlietische werklieden des Vrijdags of Zaterdags en aan de andere werklieden des Zondags — voor Roomsch-Katholieke en Israëlietische werklieden bovendien op voor hen bijzondere kerkelijke feestdagen — gelegenheid gegeven om hunne kerkelijke plichten te vervullen of eene der godsdienstoefeningen bij te wonen, die gehouden worden vanwege het kerkgenootschap, waartoe ze behooren.

Het Loon. De Amsterdamsche hoofdambtenarencommissie stelde voor in de hoofdstad een andere loonregeling in te voeren dan de heerschende. Aldus werd door haar het verschil toegelicht:

„Onder het bestaande reglement toch worden de werklieden van eiken tak van dienst in de speciale voorschriften gesplitst in groepen en wordt aan de daartoe behoorende werklieden een bepaalde titel gegeven. De werkman ontvangt dan ook bij zijne aanstelling een titel en wordt daardoor in één dier groepen gerangschikt; b.v. hij wordt aangesteld als „timmerman , „stoker , „vrachtvaarder", „puttenschepper" enz. Het loon, dat hem wordt toegekend, hangt samen met dien titel, en varieert, zoolang hij geen anderen titel krijgt, slechts tusschen de zeer enge grenzen, die voor de groep, waartoe hij behoort, zijn gesteld, zoodat een loonsverhooging slechts in beperkte mate mogelijk is.

De commissie wenscht een geheel ander stelsel te volgen: zooals reeds vroeger gezegd is, beoogt zij met het nieuwe reglement het daarheen te leiden, dat de werklieden der Gemeente bij alle diensttakken een keurcorps vormen, waarbij de plaatsing als een eer wordt beschouwd. Wil men dit doel bereiken, dan is het