is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1906 mee, dat van hunne zijde maatregelen getroffen waren om het uitvoeren van openbare werken te bespoedigen.

Het vullen van den gemeentelijken ijskelder, zooals in 1906 te Deventer, is zeker wel een unicum. Ongeveer 20 werkloozen verdienden daarmee rond f 100.

Te Hillegom besloot men in den afgeloopen winter bij het uitvoeren van gemeente-werken een maatregel toe te passen, dien meerdere gemeentebesturen geweigerd hebben te nemen, nl. dat alleen ingezetenen voor het werk mogen worden aangezet.

Van bijzonderen steun getuigt het volgende. De hoofden van scholen te Amsterdam kochten met goedkeuring van Burgemeester en Wethouders in 1895 verschillende voorwerpen voor schoolprijzen en om te dienen voor aanschouwelijk onderwijs, welke voorwerpen vervaardigd waren door werklooze vakarbeiders, die voornamelijk door den financieelen steun' van Dr. P. W. Jansen in het oude Buiten-Gasthuis aan den arbeid waren gezet.

Onder dit hoofd moet ook vermeld de enkele werkloozentelling, die weieens door of met steun van eene gemeente is gehouden.

We herinneren aan het rapport, uitgebracht in 1903 door de commissie door den Amsterdamschen raad, waar door de medewerking der vakvereenigingen eene telling van werklooze timmerlieden werd gehouden.

Ook het Haarlemsche rapport, hier reeds meer aangehaald, vermeldt werkloozentellingen. Eene gehouden met eigen aangifte mislukte. Eene telling van werklooze timmerlieden, gehouden met behulp van eene vakvereeniging, gaf een betrouwbaar overzicht van de werkloosheid der timmerlieden in de maand Juni 1907. Later hield de commissie op verzoek van den burgemeester nog eens eene telling en stelde daarbij steun in uitzicht. De telling der „losse" arbeiders, die zonder werk waren, slaagde voldoende; van sommige groepen vakarbeiders ook, van andere groepen minder goed.

In 1906 stelde de Haagsche raad op voorstel van Burgemeester en Wethouders ƒ1000 beschikbaar, om de gemeentelijke arbeidsbeurs eene telling der werkloozen te doen houden.

Te Vlaardingen vroegen naar aanleiding van een ingekomen adres B. en W. de adresseerende vereenigingen een overzicht der werkloosheid te geven.