is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de groote steden is in den winter, die nu achter ons ligt, de nadeelen der werkloosheid hoofdzakelijk bestreden door het doen van geldelijke uitkeeringen aan werkloozen. Amsterdam stelde voor de inschrijving dier werkloozen hare arbeidsbeurs beschikbaar. Utrecht gaf het burgerij-comité de beschikking over een lokaliteit en verleende voorts een subsidie van ƒ 2000 voor bestrijding der onkosten en administratie.

Te 's-Gravenhage steunde het gemeentebestuur het burgerijcomité door lokalen beschikbaar te stellen, eenige bestellingen aan dit comité te geven en een der hoofdambtenaren de leiding

der administratie op te dragen. ^ _ ;

Te Haarlem werd de uitkeering door het burgerij-comite op bijzondere wijze geregeld. Bevreesd, dat het tout-court uitdeelen wekelijks van een bepaald bedrag het doel, waarmede het gemeentelijk werkloosheidsfonds werd opgericht, niet zou bevorderen, verbond het comité in overleg met het bestuur van het werkloosheidsfonds aan het recht op uitkeering de bepaling, dat een werklooze lid moest zijn van eene vereeniging (hetzij vakof algemeene), welke zich de verzekering tegen werkloosheid tot doel stelt. Deze nieuwe leden konden volgens de reglementen geen uitkeering uit de vereenigingskassen ontvangen noch den gemeentelijken bijslag, daar zij korter dan een halfjaar lid waren van deze organisaties. Het burgerij-comité stelde nu voor de besturen der vereenigingen wekelijks een bedrag beschikbaar om dit aan deze nieuwe leden uit te keeren en het bestuur van het gemeentelijk werkloosheidsfonds voegde daarbij eene som als bijzonderen bijslag, daartoe door een buitengewoon crediet van /"3400 door den raad in staat gesteld. De controle op deze buitengewone wekelijksche uitkeeringen werd door het fondsbestuur op dezelfde wijze uitgeoefend als op de normale maandelijksche. Men heeft aldus inderdaad vele nieuwe leden naar de vereenigingen gevoerd; de ervaring moet leeren, of zij lid blijven en na verloop van hun wachttijd door de uitkeeringen hunner vereenigingen met gemeentelijken bijslag voldoende gedekt zijn tegen de geldelijke nadeelen van gedwongen werkloosheid.

Voor zoover cijfers beschikbaar waren, zijn deze in den volgenden staat overzichtelijk gerangschikt.