is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenals koper geeft het twee overeenkomstige reeksen van verbindingen, mercuro- en mercurt-verbindingen: ,

Hg Hg—Cl

mercurooxyde: ! O , mercuro-chloride: |

Hg Hg—Cl ;

mercuri-oxyde: Hg O , mercuri-chloride: Hg qJ

De mercuro-verbhidingen zijn:

I. Mercuro-oxyde, Hg,O, ontstaat als een zwart neerslag door bij een oplossing van mercuro-nitraat, Hg.,(NO,).,, een oplossing van kaliumhydroxyde te voegen:

Hg.,(NO.)., + 2 KOH = Hg,O + H.,0 + 2 KNO,.

Het ontleedt gemakkelijk in kwik en zuurstof.

II. Mercuro-nitraat, Hg, (NO,),, ontstaat uit salpeterzuur met overmaat van kwik.

III. Mercuro-chloride, Hg.,Cl,, ontstaat als een witte kristalmassa door mercuri-chloride, HgCI,, met kwik te verhitten. Ook ontstaat liet als een wit neerslag door bij een oplossing van mercuro-nitraat, Hg„(NO,)2, zoutzuur of een oplosbaar chloride te voegen:

Hg.,(NO;i), + 2 HC1 = Hg. Cl., + 2 HNO,.

Voegt men bij dit mercuro-chloride ammoniak, dan wordt het zwart, vandaar dat het ook calomel genoemd wordt, welke naam mooi zwart beteekent.

De mercuri-verbindingen zijn:

I. Mercuri-oxyde, HgO, ontstaat als een rood poeder door mercurinitraat. Hg(NO,).,, voorzichtig te verhitten, of door kwik langen tijd tot 350° te verhitten. Als een geel neerslag ontstaat het door bij een oplosbaar mercuri-zout natrium- of kalium-hydroxyde te voegen:

HgCl2 + 2 NaOH = HgO + H20 + 2 NaCl.

Men noemt dit in de geneeskunde het roocle praecipitaat.

II. Mercuri-nitraat, Hg(N0:i)2, ontstaat door kwik in overmaat van salpeterzuur op te lossen, op dezelfde wijze als het cupri-nitraat.

III. Evenzoo ontstaat mercuri-sulfaat, HgSO,, uit kwik en zwavelzuur.

IV. Mercuri-chloride, HgCl2, ontstaat door een mengsel van bruinsteen (Mn02), keukenzout (NaCl) en mercuri-sulfaat (HgSOj samen te verhitten; HgCL, sublimeert dan als kristallijne massa, vandaar dat het ook sublimaat genoemd wordt. Ook ontstaat dit lichaam door kwik en chloorgas te verhitten of mercuri-oxyde in zoutzuur op te lossen.