is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. INLEIDING.

Oorsprong, naam, wapen, bewijsstukken, enz.

eermalen, voornamelijk in 1820, 1872 en 1882, (■Ij) werden door leden van het geslacht pogingen aangewend om een geslachtsregister op te stellen.

Ais uitgave verscheen in 1882 een kleine genealogie (slechts 1 vel druks) van de hand der H.H. C. J. A. Wijnaendts en C. J. Polvliet, waaraan het daardoor onbelangrijke artikel in het Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën werd ontleend.

Ken nieuwe uitgave, (beide niet in den handel) verscheen in 1893 van de hand van W. W ij n a e n d t s (steller dezes) (3 vel druks); de uitgave van 1882 was, wat den tak betreft, waaruit de tegenwoordige familie stamt (1650—1893) aanzienlijk vermeerderd en aangevuld.

In beide genealogiën was het bestaan van een R. K. Bosschen tak nog geheel onbekend. ') Nadat in 1901 het bestaan v in dien tak, en in 1905 de aansluiting ervan aan 'Piel, door steller dezes gevonden was en een persoonlijk onderzoek in 1905 in verschillende archieven, voornamelijk in het Rijksarchief te Arnhem en in het Gemeente-archief te "Piel, door ondergeteekende was ingesteld, gelukte het uit de resultaten van dat onderzoek de hier volgende genealogie op te maken, welke, geheel uit archiefstukken getrokken, bewijsbaar is van 1355 af en dus thans loopt over 550 jaren en over 18 generaties.

Dat de daarbij in 1882 en 1893 verschenen'uitgaven

1 Zie: Maandblad „Taxandria" 1402, b'z. 294, e. v. en Maandblad „Nederlandsche Leeuw" 1902, k. 177, e. v. en 1903, k. 69. Thans zal blijken, dat de eerste generaties daar foutief zijn vermeld.