is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit dit overzicht blijkt, dat er o. m. in de Ve generatie leefde een Paulus, zoon van Wijnant Pauluszn., dus Paulus Wijnants geheeten; zijn kinderen (allen te 's Hertogenbosch gevestigd) noemden zich niet meer naar hun vader, Pauluszn., doch namen hun vaders achternaam W ij n a n t s(zn.) als familienaam aan.

Voorts, dat ook in de Ve generatie leefde een W ij n a n t J a n szn., wiens kinderen (allen te Tiel gevestigd) en met hen weder hun kinderen, allen den naam Wijnants als familie-naam aannamen, en zich eveneens niet meer van patroniemen bedienden.

Alzoo was als familienaam in beide takken van het geslacht te 's Hertogenbosch en te Tiel, de naam Wij nants aangenomen.

Nu gebeurde er een kleine eeuw later, tusschen 1580 en 1600, met dien naam iets, dat slechts op de volgende wijze verklaard kan worden.

Hn te 's Hertogenbosch èn te Tiel, verschijnen langzamerhand achtereenvolgens, van 1580 af, alle toen en later levende leden der beide takken met den naam Wijnants van R e s a n (d) t (van Rosant), later soms ook wel, alleen als van Resandt (van Rosandt).

Mocht men denken aan naamstoevoeging, ontleend aan een grondbezit, dat Re sant (Rosant) heette, dan moet zulks al aanstonds verworpen worden, daar het niet aan te nemen is, dat zulk een goed Re sant in of na 1580 in het bezit zoude zijn geweest van alle leden van alle takken van het geslacht, ook van een tak, welke zich reeds meer dan 100 jaren te voren afgescheiden — en zich te 's-Hertogenbosch gevestigd — had, en welke, door verschil in godsdienst ook, in dien tijd te weinig overeenstemde met de I ielsche verwanten, om in eens met hen, zich naar éénzelfde grondbezit van Resan(d)t (van Rosan(d)t) genoemd te hebben.

Juist het feit, dat beide, zoo geheel verschillend geworden takken, den naam van Resandt aan den bij hen toevallig in beide takken ontstanen familie-naam