is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juiste kennis van de geschiedenis van het geslacht zelve ; en dit, om de verschillende voorvallen in de familie beter te kunnen begrijpen en voorts om zich een oordeel te kunnen vormen over de vermaagschappir.g met andere geslachten uit diezelfde stad.

Het zal blijken, dat in den oud-vaderlandschen tijd het bekleeden van ambten als burgemeester, schepen enz., gewoonlijk samen ging met het uitoefenen van koopmanschap. Wanneer men hier dus stedelijke regenten vindt, die tevens lakenkoopman, wijnkoopman pn dergelijke waren, dan behoeft dit geen verwondering te baren. Het lag geheel in de lijn der geschiedenis van de opkomst onzer Republiek; rijk geworden door handel, waren hare regeerders zelve handelaren en kooplieden; een enkele blik in Elias' standaardwerk „De Vroedschap van Amsterdam", overtuigt ons op dit punt.

Men was alleen maar gewoon in de tegenwoordige genealogiën dit koopman-zijn van onze regenten-voorouders te verduisteren, ofschoon de stand der huidige genealogische wetenschap daar geleidelijk verbetering in zal brengen ; bovengenoemd werk bewijst zulks reeds.

Hoewel een genealogisch-historisch onderzoek over een geslacht eigenlijk nimmer voltooid is, en ook bij ons geslacht o. a. in de registers van 's Hertogenbosch, nog een betrekkelijk ruim veld ter exploratie overblijft, zoo moet toch eenmaal overgegaan worden tot het uitgeven van het tot dusver bijeengebrachte; de zeer groote hoeveelheid materiaal wettigde hier zulks, terwijl door drukken het verloren gaan van het in manuscript verzamelde, vermeden wordt.

Het geslacht Wijnants van Resant—Wijnaendts is een der alleroudste geslachten van de stad Tiel, alwaar zijn leden minstens gedurende ruim 300 jaar verschillende