is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v. Veen.

van Ackersloot1).

Uit zijn eerste huwelijk sproot minstens één dochter, ») uit het tweede waren nakomelingen.

Laurens Pelgrom was schepen van 's-Hertogenbosch, 1546 1550 1554.

Raad en gezworene aldaar.

Lid van de III. Lieve Vrouwe Broederschap van 's-Hertogenbosch.

Zijn zegel wordt hier afgebeeld :

3. WlJNANT WlJNANTS.

± 1510- + 1544. '(Zie blz. 51).

4. MARGARETHA WlJNANTS.

Geboren

Overleden na 1551

Margaretha (Margriet) Wjjnants wordt in een Bossche Schepenacte van 1551 sub-priorin van het at. Geertruide-klooster aldaar genoemd 3)

5. HlKRONYMUS WlJNANTS VAN RESANT.

1 523—1()01. (Zie blz. 54).

') Zie hierover „Taxandria", jaarg. 1900, blz. 1% e. v.

') Uit een „Bossche Schepenacte" van Mei 1554 bliikt dat la

«o > Jac.b, Spuke, a,„ Le„„ is »,„ „ed T'.ÏLp,"

ten behoeve van G e e r t r u i d, minderjarige dochter van L a u r e n s' Pelgrom, zoon van Mr. Hendrik Pelgrom Dirkszn door genoemden Laurens bij Geertruida zijn eerste huisvrouw en dochter van wijlen Paulus Wijnants verwekt een jaarlijksche rente op land onder Hees.

Zij was voor 1562 gehuwd met A r n t J a c o b s z, die met zijn neef Paulus \\ ij n a n t s blijkens een „acte van Tiel" van S 'l1562 J a " W 1 e m s te Zandwijk volmacht geven. (Zie blz 52) Bhjkens een „Tielsche Schepenacte» van 3 April 1563 verkoopen ArntJacohsz en Geertruyt Laurens PelgrumseLhtelleden> 3 akker land aan Willem de With te 107 -110 V°°rtS °Ver heP' »Taxandria" >aarS- '906, blz. 42 en blz.

t,;^Bóïrkenin*cn noemen haar ~"'is""se ,e st'