is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het veldwinnen van de nieuwe leer, en den later daaruit ontstanen opstand, bleef hij aan de zijde van de Katholieken en den koning van Spanje. Woelige dagen leefde hij alzoo mede, vooral in 1566 en '67 en 1574—79, en ijverig nam hij deel aan alle gebeurtenissen, die in dit tijdvak te 's-Hertogenbosch voorvielen.

Bij den eersten beeldenstorm in Augustus 1566 binnen de stad, ging hij als kapitein van de Kolveniers met onderscheidenen zijner gildebroeders den hoogschout jonker Jacob van Br echt helpen om de verwoesters uit de kerken en kloosters te verdrijven. Later was hij lid van de commissie, die met de nieuwgezinden moest onderhandelen om het optreden der predikanten binnen de stad te doen ophouden.

Dat hij daarbij in botsing kwam met zijne achterneven Willem Wijnants en Gerard Prouningh van Deventer, (zie aldaar) den aanhanger van L e i c e s t e r, is duidelijk en van dezen tijd (1566—'70) dateert ook het afbreken van de betrekkingen met Tiel.

Zijn nageslacht bleef, evenals hij zelf, Katholiek en Spaanschgezind en raakte daardoor na 1629 uit de regeering van zijn vaderstad.

Veel zal tot zijn publiek leven hebben bijgedragen, zijn zwagerschap met Mr. Hendrik Bloeymans (f 13 Apr. 1584), heer van Helvoirt, president-schepen van 's-Hertogenbosch, eere-raadsheer van den Geheimen Raad des Konings van Spanje, lid van de III. Lieve Vrouwe Broederschap en broeder van Hieronymus' vrouw Cornelia Bloeymans.

Over Mr. Hendrik Bloeymans' leven, zie men „Taxandria", jaarg. 1897, blz. 181-187, daarin leest men in welke dagen Hieronymus deel uitmaakte van de regeering van 's-Hertogenbosch.

En toen in 1579 de verzoening der stad met den Koning van Spanje, bekend als de „Pacificatiu van Keulen", tot stand was gekomen, en ingevolge daarvan op 20 December van dat jaar die pacificatie met groote plechtigheid voor het raadhuis afgekondigd werd, behooide hij met tal van andere hoogere en lagere ambtenaren en rt-

eendrachtelijk onder elkander eene erfscheiding te hebben gemaakt van de goederen nagelaten door Henrick Bloeymans Janss voors. en van wijlen C a t a r i n a, zijn huisvrouw, dochter wijlen Martens Gerits Celensoon, uitgenomen het huis in de Postelstraat daar zij, Gerritke nu in woont,.... enz.