is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geeringsleden tot degenen, die daarbij tegenwoordig waren.

e betrekkelijke resolutie noemt hem onder die anderen als J e r o n y m u s W ij n a n t s v a n R e s a n, gezworene •

ook zijn zoon en schoonzoon waren er bij aanwezig als • rau us W.jnants van Resan, schepen, en Marten Moms, raad der stad

Zie over Hiëronymus Wijnants van Resant ook Albertus Cuperinus. Kroniek van 's-Hertogenbosch') ij is e eerste van dezen tak, die weder voorkomt met den naam van Resant (van Resan), daarin door zijn zoon P a u I u s, en diens afstammelingen nagevolgd.

Bij het Provinciaal Genootschap van K. en W. te 's-Hertogenbosch berust nog zijn zilveren zegelstempel')

Hunne kinderen waren;

1. Johanna Wijnants.

Gebüren omstreeks 1545.

Overleden na 1601,}

Huwt voor 1566.

Mr. Marten Moins (Moens), zoon van Jan Moins en vermoedelijk van Mechteld Coel-

berts jacobsdr.

Geboren te 's-Hertogenbosch in 1541. Over|eden in 1610

I I i f , 1; + U i : : i

Moins U'1 uu "uwenjK sproten kinderen. <)

') Ook: Jacob van Oudenhoven, blz. 71 ; Butkens Trophees de Brabant, II; Taxandria, 1897, blz. 185- 1901 blz 112 en 156 en jaarg. 190b; J. Th. de Raadt. Sceaux armo'riés.'

-) Blijkens een Bossche Schepenacte van Mei 1557 (Reg. 197, fol. 228) draagt Hiëronymus, zoon van wijlen P a ulus Wijnants, een huis in de Peperstraat over aan Mr. Hendrik Janszn. van den Broeck, welk huis Hiëronymus eertijds verkregen had van Heer H u b e r t, priester en kanunnik van St. Jan, zoon van wijlen H u b e r t zoon van wijlen Dirk van Merevenne. Laatstgenoemde Dirk van Merevenne, schepen van s-Hertogenbosch, was een broeder zijner grootmoeder Geertrudis van Merevenne.

s) Blijkens een Bossche schepenacte d.d. 10 Sept. 1601 trok op dat tijdstip haar vader Jeronimus W., gedurende de laatste maanden zijns levens in, bij zijn schoonzoon en zijn dochter, Mr. Marten Moins en Johanna W ij nants.

') N. I.: 1. Marten, ged. 's-Bosch 1566; 2. C a t h a r i n a, ged.