is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paulus Wijnants van Resant,

zoon van Paulus Wijnants van Resant en van Barbara Wijtmans (van blz. 60).

Geboren te 's-Hertogenbosch omstreeks 1580. Overleden te 's-Hertogenbosch in 1656. ')

Huwt 1" omstreeks 1617.

I. Johanna van Casteren, dochter van Herman van Casteren Jacobszii en van diens 2e echtgenoote Josina Wels WiLLEMsdr. •) Geboren te

Overleden te 's-Hertogenbosch 18 Sep-

v. Casteren leiTIDer 10J1.'5)

Uit dit huwelijk sproten 5 kinderen, welke hierna volgen.

Huwt 2" te 's-Hertogenbosch 5 Mei 1632, 4) II. Jndith van Heeswijck, dochter van Jasper van Heeswijck Willkmszii. en van Maria Poelmans.

Geboren van Heeswijck

Overleden Voor 1656.

') De afrekening van zijnen boedel d.d. 17 Nov. 1650 berust onder de stukken betreffende dezen tak op het Prov. Gen. van K.enW. te s-Bosch; hiervan zijn de meeste haridteekeningen van deleden van dezen tak overgenomen Hij was 70 jaar oud geworden.

Uit een dergelijk stuk van 10 Juni 1056 blijkt, dat hij toen was overleden. (Zie deze stukken in Bijlage M hierachter).

s) Zijn 1e echtgenoote was Johanna Arnt Woutersdr. (Zie in Bijlage M hierachter). IneenSchepenacte van 's-H e rtogenbosch van 1617 komt voor Johanna dochter van wijlen Herman van C a s t e r e n, lakenkoopman, en van Josina Wels, en huisvrouw van Pauw els Wijnants Paulu sz., insgelijks lakenkoopman,

■') Deze datum is ontleend aan een der stukken uit den bundel over dezen tak, berustende bij het Provinciaal Genootschap van K. en W. te 's-Hertogenbosch.

4) Zij huwden voorSchepenen; in het Trouwboek, dl. 1629— 1716, leest men : ,,P a u we I s W ij n a n t s, naegelaeten werd.