is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn vrouw komt als E I i s a b e t h A d r i a n i W ij n e n (sic) en als Elisabeth AdrianiWijnants voor in het doopboek der St. Catarina-kerk als doopgetuige o.a. op 31 Mei 1612 en 26 Nov. 1614; zoo ook te Schijndel op 22 Dec. 1616 bij een kind van Cornelis Pennincx.

Als Adrianus van Rozan komt hij in Dec. 1667 nog voor bij den doop van een kind van M a 11 h ij s Wijnants van Resant. (Zie noot 4 van bladz. 93).

Hunne kinderen waren, voor zoover bekend :

1. Mechtelt Wijnants.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 9 Juli 1612. ]) Overleden

2. Wijnant Wijnants.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 27 Juni 1614. -) Overleden

„T o n g e r I o den 22 Juny 1679), Joachim Verrijt man „ende momboir van Josina Schelleken s, Jan Moors, „man ende momboir Emerentiana Schellekens ende „Sr Walterius van der Aa, man ende momboir van Joffr. „Barbara Schellekens ende alle mette selve geassisteert» „in dier qualiteyt erffgenamen van wijlen Jeronimus Wij„nants van Rosan, volgens procuratie op hun beyde gepas„seert ende verleden binnen Herselt voors. voor den not* C o r. „Bals ende seeckere getuygen den 17 Juni 1679, beijde de voorsz. „procuratiën met de acte van decreet hier vooren genoempt, origi„nelijck gebleecken; ende noch den voorsz. heere canoninck Pau„lus Wijnants van Rosan metEgidius Wijnants van „Rosan alhier mede present, hen fort ende sterck makende mitsgaders de rato caverende voor Gertruyt Wijnants van Ro„s a n getrout met de heer doctor Petrus van Dungen, item „voor de wettige naergelate kinderen van ,wijlen Jeronimus „Wijnants van Rosan, de kynderen van Herman W ij„nants van Rosan, alsmede voor de kynderen van wijlen >,Josina Wijnants van Rosan, d'welcke in dier qualiteyt „wel ende wettelijck hebben gecedeert enz. aan de heer Johan „Smit s, rentmr van den quartiere van Kempelandt ende president „deser stadt, seecker c a s t e e 11 j e n ofte s I o o t j e n, metten huijse „ .. . etc. binnen den dorpe van Schijndel onder Lutteleynde „in den quartiere van Peelandt, genaempt Groenendael, etc."

Wie de hier het laatst genoemde 3 personen zijn, bleek mij niet.

') Doopboek St. C a t a r i n a-k e r k, dl. 1609-1619: „Mecht i I d i s, A d r i a n i W ij n e n" (sic).

*) I d e m: „V i n a n d u s, A d r i a n i V i n a n d i" (sic).