is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vermoedelijk waren ook hunne kinderen nog:1)

a. Hendrik PAULUszn.

b. Nenna PAüLusdr.

gehuwd met

') De sub a en b genoemden waren in ieder geval broeder en zuster; de sub c en d genoemden waren eveneens zusters. (Zie ondervolgende acten).

Van Nenna is bekend, dat zij het wapen van Resant voerde, een andere plaats als hier, kan hen niet gegeven worden. Over het voeren van den naam P a u I u s s als achternaam, zie het in noot 3 der vorige blz. medegedeelde.

Volgen thans eenige acten op hen betrekking hebbende, uit de daarin genoemde jaartallen blijkt voorts den tijd waarin zij leefden:

Gerichtssignaat van Tiel, deel 1514-1527, folio 70vso, waaruit blijkt, dat „H e n r i c k Pauwelss" en „Rutgervan den Berge" aanspreken hun zuster Nenna over een magescheid. (anno 1520).

Het Schepensignaat van Tiel, deel 1515-1527 mankeert juist.

Schepensignaat van Tiel, deel 1527-1540, folio 150 „G h e r i t G e r i t s z. en H u b e r t G h ij s b e r t s s hebben gejuicht, cum juramento, woedat Mary P au we I s s do c h t e r, die „men secht ter Goitz gnaden comen is tot Bergen op Soem „(en) Hees, echte huysfrou Roeloph Henrixss toinre „van dess, rechte suster is van vader en moeder, endatoerer „beijder vader en moeder oick gestorven en ter Goidtz gnaden „comen sijn. 5 Jan. 1534."

Blijkens Mr. P. van Meurs. De ridderschap van Nijmegen, blz. 19, 124 en 127 huwde een van Riemsdijck ± 1550 met een van Resandt; een dochter van dit echtpaar was Corne'' a van Riemsdijck gehuwd met joncker Nicolaas van D r u t e n, welke o. a. een dochter Hadewich van Druten hadden. Waar nu de naam Hadewich (H e e s k e n) juist in dezen tijd veelvuldig voorkomt in de familie, mogen wij veronderstellen, dat het een Hadewich van Resandt was, die met van Riemsdijk huwde en dus haar kleindochter Hadewich van Druten naar haar genoemd werd. Volgens dezelfde bron waren de ouders van deze Hadewich van Resandt, van Resandt en van Abcoude van Meerten. De naam van Merthen (van Meerthen) komt wel + 1500-1570 te Tiel voor, ik heb evenwel in de door mij nagezochte bronnen niets naders over deze parentage kunnen vinden, welke echter misschien hier geplaatst moest worden.