is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Johan van Groll, zoon van Hendrik van Groll en van Geboren

Overleden voor 1575.

Uit dit huwelijk sproten kinderen. ')

Huwt 2° na 1575.

van hrckelinckhuysen, ZOOn

v. Oroll

II. Goossen

van Hendrik Erckeunckhuysen en van

Geboren

Overleden na 1602. s)

-> ii. /II \ \\r _

O. nAUbWILH ^nhhbKhlN; W IJNAN 1 5. v. Erckelinckhuysen

Geboren omstreeks 1538.

Overleden te Tiel 3 Augustus 1575. s) Huwt in 1564.

Gerrit Schut, zoon van Gerrit Schut en van

Geboren

Schut

') In een Schepen acte van Zandwijk van 4 Januari 1565 worden genoemd Jan Hendriks zn. van Groll en zijn zoon WijnantJansz. (van Groll); in een Gerichtss ignaat van Zandwijk van 26 Sept. 1603 (dus bijna 40 jaar later) komt nog op „Hendrik Jan sz., burger van Hoern, als erffgenaem sijns bestemoeder Aechgen Jan Wijnantzdochter geeft volmacht aan Hendrik Wijnantzoen sijn oltoem om te vercopen etc. sijn aenpardt van een schuldrentebrief gehypotequiert op 2 morgen lants gen^ de Bullick toebehoorende aan Jan Wijnants Lieven szn. etc."

*) In een Schepensignaat van Zand w ij k van 23 Maart 1602 komt op „Goessen Henricxss van Erkelinckhuis e n, gewesener echte man van zal: EechtkenJanWijnant z.' Hij verkoopt daarin zijn „aenpardt" op denzelfden rentebrief als in noot 1 hierboven genoemd, aan Hendrik Wijnants (zijn zwager).

J) Een Schepensignaat van Tiel van 6 Ang. 1575 luidt letterlijk: „Scabini Foyart en Hubertz quod He es ken Jan W ij n a n t zdochter die huysfrouwe van Gerit Geritzs Schut is gestorven binnen Tiell op ten III Augusti Anno (15)75." Dit is een merkwaardig voorbeeld uit dien tijd van het opnemen van een acte van overlijden in een Schepenregister.