is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem Wijnants,

zoon van Wijnant JANszn. en van Engfi vim

(van blz. 110) N Geysteren

Geboren omstreeks 1515.

Overleden te Fiel 13 October 1 585 M

^ Huwt te 's-Hertogenbosch in 1540. Cornelia van den Bosch, dochter van Jacob Cornelissen en van Johanna Ketelaer WILLEMsdr. 2)

Geboren

V. d Bosch Overleden na 1562

W i I I e m W ij n a n t s werd aanvankelijk, evenals ziin oudere broeder J o h a „ Wijnants „ie blz. 116, naar s-Hertogenbosch gezonden om het laken-fabriceeren te leeren In een Tielsche Schepenacte van 6 Aug 1538 wordt als zijn meester genoemd C h r i s t o p h e r i Ke m p welke blijkens het op blz. 48 medegedeelde, de man was' van zijn achternicht E I i s a b e t h W ij n a n t s zoodat hij dus bij zijn achterneven W ij n a n t s te 's-Hertoeen tec. weik, i,ke„ko,pH,den waren, «rm;e

t leer geweest zal zijn. Eerst vanaf 1557 komt hii

en de Tielsche schepenacten (in 1554,1555

nm f t nïg aCte" te s"Bosch) voor, zoodat hij omstreeks dien tijd zich weder uit den Bosch naar Tie begeven zal hebben. 1

Na het overlijden zijns vaders in 1564 volgde hij dezen op als collator en verus patrones der vicariën van St Anna en St. Brigitta, zijnde hij op dat oogenblik de „oldtste manspersoon op ter straette" van de afstammelingen van

n'LZUlkS b"ikt Ult een der bl'j|a«en van het in 1585-87 gevoerde

S w,a,ov"bk "■> —

') Een en ander blijkens eenige acten uit de S c h e p e n r e e i s

F hierachter'"aCte ^ T'e' 7 Febr' 1562 en BijW