is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evert W ij n a n t s erft het leengoed te Avesaet na het overlijden van zijn vader.

2. kind.

3. kind. ')

Bommaell

Elisabeth van Clootwijck hertrouwt tusschen Oct. 1576 en Maart 1577 met Jan van Bommaell. *)

Zij wordt 29 Januari 1579 als „erve hoers soons E v e r t s" beleend met het leengoed te Avesaet, doch draagt het denzelfden dag op aan Arnt Jansz, burger te Tiel. -1) Zie hierover verder het op blz 123—124 medegedeelde.

„durch dode van E v e r t W ij n a n t z s s des vurs: E I y s a b e t z (van C loet wiek) soen etc;" blijkens de beleeningen van het leengoed wordt zij 29 Jan. 1579 als „erve haars soons" daarmede beleend.

) Er waren 3 kinderen, want in het reeds genoemde signaat van 15 September 1575 vermeldt Evert Wijnants: zijn oudsten zoon en zijn beide jongste kinderen; deze kinderen stierven voor 1579, want toen maakte hun oud-oom Willem W ijna n t s, als naaste rechthebbende, aanspraak op het leengoed.

I In een Signaat van Zandwijk van 6 Oct. 1576 komt zij nog voor als „E I i s a b e t h van C I o e t w i c k relicta Evert W ijnantz" en in een volgend signaat van 20 Maart 1577 als echtgenoote van Jan Bommael, Hij was blijkens het Leenboek van Zoelen voor 1599 overleden; zijn naam komt daar voor als van B o e m a e 11.

") Zie: Leenregister van Gelderland en Bijlagen C en H hierachter.