is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem Wijnants,

zoon van Willem Wijnants en van Cornelia van den Bosch, (van blz. 125).

Geboren vermoedelijk te 's-Hertogenbosch

omstreeks 1549 Overleden in 1597.

Huwt omstreeks 1 575.

Geertruyd Aelberts, dochter van Gerrit Aelberts en van Geboren

/~V 1 1

Aelberts uverieaen tusschen 1621—1623. s)

Willem W ij n a n t s W i 11 e m s zn. behoorde tot de eigen-geërfden van Neder-Betuwe.

Gerichtsman in Neder-Betuwe. ')

Beleend mpt een leen van Zoelen.4)

Hij voerde van 1585—87 namens zijn zoon Gerrit, en te samen met zijn broeder J o h a n het proces over de vicariën tegen zijn neef Hendrik Wijnants van Resant. (Zie hierover blz. 135 en Bijlage L hierachter). Hij woonde te Tiel in de Gasthuisstraat.

Uit hun huwelijk sproot:

1. Gerrit Wijnants.

Geboren omstreeks 1 s77.

Overleden 6)

') Het laatst wordt hij genoemd in een Schepensignaat van Z a n d w ij k van 20 Juni 1596 en in een Gerichtssignaat van Tiel van 25 Nov. 15%; in een dergelijk Gerichtssignaat van 5 April 1598 komt zijn vrouw op als weduwe.

') In de Gerichtssignaten van Tiel van 27 Jan. 1621 komt zij nog voor; in Mei 1623 hertrouwt haar tweede man.

) In een acte van 25 Juli 1589 komt hij o. a. als gerichtsman op, deze acte, waaraan o. a. ook zijn zegel, is in bezit van de familie van Benthem van den Bergh.

4) Zie: Leenboek van Zoelen, blz. 1 d.d. 4 Mei 1594 • blz 58, d.d. 10 Apr. 1581.

*) In één der stukken van het in 1616 door W i I I e m van Geys teren over de vicarie van St. Bregitta gevoerde proces