is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijnants begiftigd met de vicarie van St. Brigittaaltaar in de St. Maartenskerk te Tiel, over welker begiftiging zijn vader voor hem van 1585-1587 het proces met Hendrik Wijnants van Resant te voeren had.

Hij had landen onder Zoelen en Tiel, alwaar hij eerst woonde, doch was reeds in 1622:

Controleur en boekhouder van de dispence van den Prins van Oranje te 's-Gravenhage en woonde als zoodanig eerst op het Binnenhof aldaar, daarna tot 1632 aan de Westzijde der Houtstraat tusschen Doelstraat en Voorhout.1) Rentmeester van den Prins van Oranje over het graafschap Buren, reeds in 1631.

Raad te Buren.

Drossaert van de heerlijkheid Zuylenstein en van de heerlijkheid Leersum voor Prins Frederik Hendri k.3) Hij wordt o. a. vermeld in Antonio M at t heaoDe Jure Gladii, 1689; blz. 281 en 282. «)

Hun huwelijk was kinderloos.

Jacomina Sogaerts hertrouwde te Utrecht (ondertrouwd

') 1 Juni 1622 verkoopen de erfgenamen van der Poel aan den eerzamen C o r n e I i s W ij n a n t s, controleur en boekhouder van de dispence van den Prins van Oranje een huis Zuidzijde Voorhout; in hetCohier der Verponding op huizen enz. staande en gelegen binnen den Haag anno 1628 komt hij nog vooi als „de controleur W ij n a n t s" en wonende als boven gezegd. 5 Mei 1632 verkoopt hij als „rentmeester van Z.Ex. over het graafschap Buyren" dit huis aan den admiraal Jhr. Philips van Dorp.

*) Zie : Rentmeestersrekeningen in het Archief der Nassausche domeinen (Rijksarchief 's-Gravenhage) en Schepenregisters van Buren. (Rijksarchief Arnhem).

*) Respectievelijk in Juni 1630 en Februari 1632 door prins Frederik Hendrik aangekocht.

4) T. a. p wordt de reden vermeld van den aankoop van Leersum door den prins; het verzoek tot dien aankoop geschiedde op schrijven van Cornelis W. v. R. namens den Prins door zijn zwager Mr. Jacob van Sas se, raad-ordinair in het Hot van Utrecht, bij de Staten van Utrecht voorgebracht; vermoedelijk is hij dus in 1632 ook drossaart van Zuijlenstein en Leersum geworden. Mr. Jacob (van) Sas(se) noemt zich daar terecht zijn zwager, omdat hij gehuwd was met Maria Sogaerts, zuster van Jacomyna W. v. R. geb. Sogaerts.