is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overleden te Tiel in December 1707. ')

mi,

jn**ui*h«£ l Oost

Cornelis Wijnants van R e s a n t was in 1655 leerling van den bekenden Tielschen rector Johan

V1Kan ,Ae'h"ysen' in wiens nog te Tiel aanwezig album ), hij bij het verlaten der school zijn naam teekende Ingeschreven aan de Hoogeschool te Utrecht als student in de medicijnen1), Oct. 1656.

Medicinae docter te Tiel, sedert Nov. 1658. Gasthuismeester van Tiel, 1664, 1665, 1666 <) Administrateur van de goederen en tienden van de Abdij van St. Paulus en de Proostdij van Oud-Munster van Utrecht, onder Yzendoorn, Echteld, Ooy, Meel Hemert en Driel, sedert Februari 1664 en zulks te zamen met zijn neef Hendrik Wijnants van Resant L i e v e n szn. (zie blz. 162). •)

Luitenant der burgerij te Tiel.

Toen de Franschen in 1672 Gelderland binnen vielen op Tiel aanrukten, en het bestuur dezer stad grootendeels' de vlucht nam, koos de burgerij van Tiel uit hare stadsofficieren op 15 Juni van dat jaar (1672) eene adviseerende commissie om de nog op hun plaats gebleven regenten bij te staan in de regeling der stadszaken. Uit iedere

') Rentmeesters-rekeningen in noot 1 op de vorige bladzijde vermeld: „7, 8 en 9 December 1707 heeft Dr. ffji. nants van Resandt 9 poosen doen luiden

voor sijn vrouw 36 I

voor het ophangen van het bort 6

voor het openen van het graft • . . 6 gl

s) In het bezit van den heer TyJeman Sr. aldaar.

') Album studiosorum der Huoge School te Utrecht: „Lor.Weynandts a Resandt, Tielanu s."

4) Zie: S c h e p e n r e g i s t e r s van Tiel over die jaren. ) Zie: Resolutie van de Gedeputeerde Staten van Utrecht d. d. 1(> Febr. 1664. Dat over dit gezamenlijk rentmeesterschap later een angdurig proces tusschen de twee neven ontstond, is reeds op blz. 163 vermeld.