is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als vaandrig komt hij voor in 1693; als luitenant der infanterie in 1700.

Op acte van de Staten van Utrecht van 9 October 1708 kreeg hij 3 Dec. d. a. v. commissie van den Paad van State als kapitein in het regiment van den luit.generaal van Dedem, na het sneuvelen van den kapitein Osvvald Foyert in het gevecht bij Weynendaal.') Meestal verbleef hij te Utrecht; blijkens zijn testament van 17 Mei 1714 was hij toen kapitein in het reg. van den kolonel van Rensenin garnizoen te Bergen-op-Zoom.') Volgens familie-aanteekeningen van 1714 en 1726 was hij in het bezit van een „genealogisch boek" over het geslacht;') dit boek is evenwel verdwenen.

Hij teekende:

') Zie: Commissieboek van den Raad van State blz. 233. Tieleman van Schelluinen deed 3 December 1708 bij procuratie, eed; doet 17 Febr. 1711 in persoon eed.

') Testament opgemaakt voor schepenen van de heerlijkheid Borgvliet bij Bergen-op-Zoom, en ingeschreven in de Testamenten van Tiel, d e e 11699-1740.

Noch te Utrecht, noch te Bergen-op-Zoom werd zijn overlijden gevonden.

Blijkens de Commissieboeken van den Raad van State, kreeg Jan van 1 uyl van Serooskerken op 13 Febr. 1729 commissie als kapitein in plaats van den overleden Goderd Wijnands van Resant.

3) Hieruit stelde, volgens diens aanteekening, de dijkgraaf Mr. Wolphertvan Cattenburchte Vianen, (door C o r n e I i a van Benthem, geb. W ij n a n t s van R e s a n t, een achterachterneef van Dr. Cornelis W. v. R.) in 1714 en 1726 een manuscript stamtafel, een kwartierstaat, enz. op, welke, behalve de oudste generaties, die eenigszins verward zijn, en welke overigens niet geheel volledigis, toch vrij wei juiste opgaven vermeldt, hetgeen mij later uit archiefonderzoek bleek; deze papieren bevonden zich eertijds in bezit van wijlen den heer Jhr. J. F. L. Coenen van 'sGravesloot en werden door diens zoon aan steller dezes in 1901 in eigendom afgestaan.