is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Soe seggen die voorn, gerequireerde aenfenckelick waerafftich tho zijn dat in leven geweest Roelandt, gewesene weduwe za: Rembolt Janss.

3. Dewelcke in oiren leven anno 1503 ende 1510 gefundeert ende gedoteert heeft die voors twe 'vicarien van St. Brigitte en St. Anne in St. Martens Kercke binnen der stadt Tyell, und het jus presentandi seu patronatus aen sich behalden a/s bij copie van de fundatiën te bevinden hierbij, etc,

4. Is volgents oick waraffiich, dat in den jaere XV° XXI den XII Junii die voorn, fundatrix alle oire gerechticheit die haer competeerde tot het jus patronatus des voors. vicarien bestendelick ende volcomelick gegheven ende opgedraegen heeft za: Wijnant Jansz. deser parthien bestevader.

5. Und dat etc.

6. Is oick waer und in confesss dat die za: Wijnant Jansz vuyt craft van dien representeert heeft und in possessione presentandi geweest.

7. Als oick waerafftich is, dat alsulcke gerechticheit juris presentandi seu patronatus gesuccedeert ende gevallen is op za: Willem Wijnants, sijnen zoon, der gerequireerde, vader, als ten tijde van het overlijden sijns vaders alleen in leven sijnde en al soe die naeste ende daertoe gerechticht wesende.

8. Dat oick die selve Willem Wijnants als verus solus et insolidum patronus tvoors. jus patronatus zijn leven lanck gehruickt.

9. Und heeft etc.

10. Heeft oick etc.

11. Sonder dat etc.

12. Heeft oick etc.

13. Woe oeck die selve za. Willem Wijnants eyntlick vuyt crafft van zijne voirgeruerte gerechticheit wesende in plena possessione presentandi mit die voors. vicarien versien ende daertoe gepresenteert heeft, nementlick tot die Vicarie van