is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jasper en Berber, minderjarige kinderen deszelfden Pau/us Wijnants van Rosan bij wijten Judith zijne tweede huisvrouw dochter Jasper Wi/iemsz van Heeswijk ter eenre, en Johan Jacobss, president van Tongerloo, Johan Brants en voornoemde Mathijs Bunens a/s erfgenamen des voorz. Marceüs Herinx zich sterk makende voor de andere mede erfgenamen, zijn overeengekomen, dat de erf ge namen Herinx aan de wederpartij 375 gl. zullen betalen, waarmede alles zal zijn gekweten."

1659. Compareerden voor mij Johan van der Hagen, notaris te 's-Hertogenbosch, Gerard Tie/mans, raad dezer stad, als gemachtigde van den Heer Pau/us Wijnants van Rosan, priester, zoon wijlen Paulus Wijnants van Rosan, in zijn leven lakenverkooper, bij Jenneken van Casteren zijne eerste huisvrouw: Herman en Matheus ook lakenverkoopers, Goyaert Rogiers van Outvorst, bierbrouwer alhier, als gemachtigde van Sr. Franchoys Wonders, wonende te Schijndel, als man van Josina Wijnants van Rosan, dochter van Paulus en Jenneke voornoemd, en Pau/us Wijnants Suijskens, Corne/is Jaspers van Heeswijck en Peter Boudewijns van der Santvoort a/s momboirs van Jasper en Barbara, minderjarige kinderen van Paulus bij zijn tweede huisvrouw Judith van Heeswijk, enz.

17 Nov. 1659. Compareerde de Richter dezer stad ('s-Hertogenbosch) namens de hooge overigheid (!) en heeft ter instantie van Heer en Mr. Pauwels Wijnants van Rosande, priester, zoon van wijlen Pauwels bij Johanna dochter wijlen Herman van Casteren zijne eerste huisvrouw, Herman en Matheus, gebroeders, bejaerde zonen wijlen Pauwels en Johanna voornoemd, en Franchois Wonders als man van Josina, ook dochter van Paulus en Johanna, en ter instantie van Dirck Dircks van Kessel,