is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

giften zouden worden gevormd, die, in het bloed opgenomen, het zenuwstelsel in een pathologischen toestand zouden bi engen. De tetanie het gevolg eener intoxicatie dus!

Verschillende bekende onderzoekers hebben zich nu veel moeite gegeven om in den maaginhoud bij gastrectasie veigiften aan te toonen en zelfs ze daaruit te isoleeren. Ook heeft men getracht in de urine het gezochte vergif te ontdekken. Zoo hebben Ewald en Jacobson uit de urine van een meisje, dat bij een hevige darmaandoening aan tetanie leed, een alkaloïdachtig lichaam gevonden, maar zij zijn het bewijs schuldig gebleven, dat de gevonden stof tetanie kon verwekken. Daarenboven hebben Albu en andeien ook bij allerlei andere ziekten dergelijke stoffen in de urine aangetoond.

De zoo verleidelijk modern klinkende intoxicatie-theorie hangt derhalve voorloopig nog in de lucht. De geheele theorie is m. i. niets meer dan een bloote onderstelling, waarop men al te gewillig heeft voortgefantaiseerd, en dat niet alleen ter verklaring van de genese der tetanie, maar evenzeer van allerlei andere ziektetoestanden en ziektebeelden, die zich bij maag- en darmziekten kunnen ontwikkelen.

Wat de tetanie bij kinderen betreft, ik heb U reeds gezegd, dat deze zich vooral bij rhachitische kinderen voordoet en men dus wel gedwongen is aan te nemen, dat er een oorzakelijk verband tusschen tetanie en rhachitis moet bestaan. En al is er nu geen reden om de theorie van Kassowitz te aanvaarden, die in de hyperaemie der rhachitische schedelbeenderen de oorzaak der tetanie zoekt, het gaat m. i. niet aan om, gelijk Escherich deed, het veelvuldig optreden van tetanie bij rhachitis bloot aan een coïncidentie toe te schrijven, een coïncidentie die daarom zoo vaak zou worden gezien, omdat rhachitis een zoo frequent voorkomende ziekte is, en deze zich voor een deel ontwikkelt onder den invloed van dezelfde schadelijke omstandigheden, die volgens E. de tetanie

te voorschijn roepen.

Escherich namelijk zoekt de oorzaak der tetanie hij kin-