is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren in de slechte hygienische verhoudingen, waarin deze in de minder met aardsche goederen bedeelde standen leven, in de „agents nocifs de 1'air vicié et confiné des logements pauvres." Onder den invloed daarvan ontstaan voedingsstoornissen, die zich zelfs aan het oog van den leek verraden door een geelbleeke kleur van de huid en door zwakte. Aan de genoemde „agents nocifs" schrijft Escherich ook het ontstaan van tetanie en tetanoïde toestanden bij volwassenen toe, „comme le montrent," zoo zegt hij, „ïexistence d'une tetanie „familiale et surtout, la tétanie dite des artisans.

" Hoewel nu natuurlijk niet te miskennen is, dat de door Escherich bedoelde ongunstige hygiënische verhoudingen een nadeeligen invloed op den algemeenen voedingstoestand uitoefenen, is echter m. i. Escherich in gebreke gebleven te bewijzen, dat zij, zooals hij aanneemt, „parmi les causes étiologiques, le röle principale" spelen en dus van overwegenden invloed zijn. Ware dat inderdaad zoo, dan zou de tetanie bij kinderen veel meer moeten voorkomen dan in werkelijkheid

het geval is.

*

* #

Wanneer Gij mij nu wilt veroorloven U mijne opvatting omtrent de aetiologie en de pathogenese der tetanie mede te deelen, dan wensch ik in de eerste plaats Uw aandacht er op te vestigen, dat wij klaarblijkelijk in de tetanie een symptomen-complex hebben te zien, dat beschouwd moet worden als de klinische uitdrukking van een eigenaardigen pathologischen toestand van het zenuwstelsel, een pathologischen toestand, die op zeer verschillende wijzen en onder zeer verschillende omstandigheden kan worden tot stand gebracht. Strumectomie, maag- en darmziekten, rhachitis, velschillende vergiften, graviditeit, lactatie, acute infectieziekten, al die verschillende momenten staan tot de tetanie in een nauw causaal verband; onder hun invloed ontwikkelt zich de bedoelde pathologische toestand van het zenuwstelsel. De