is toegevoegd aan uw favorieten.

De questierders van den aflaat in de noordelijke Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

99. 1520 (Mei 5). Arnoldus de Bouchorst, deken van West-Friesland, gelezen hebbende een apostolischen brief van paus Leo X, gelast aan de onderhoorige geestelijkheid de questierders toe te laten, die geld komen inzamelen tot vrijkooping van hen die door de ongeloovigen zvordeti gevangen gehouden en gemarteld.

Arnoldus de Bouchorst, decanus iurisdiccionis West-Frisie etc. . . . Notum facimus quod nos etc. . . .

Orig. Chart. Archief v. d. Dom. Een geschonden zegel.

N°. 2300. ) 11 regels; 24 cM. lang; 13 cM. breed.

100. 1520 (Juni 15). Keizer Karei V vergunt den kerkmeesters van de St.Maartenskerk te Medemblik, giften in te zamelen tot wederopbouw van deze kerk, welke in den oorlog met de Geldersehen en Friezen verbrand zvas.

Kaerle, bij der gracie Gods, gekozen Roomschconinck, toecomende keyser, etc .... saiuyt ende dilectie. Wij hebben ontfaen die oitmoedige supplicatie van don kerekmeesters van der armer verbrander kereken van onser stede van Medemblick in onsen lande van Hollant, inhoudende hoe dat omtrent drie jaeren geleden, doen onse voirsz. stede van Medemblick van den Gheldersschen ende Vriesen onsen vianden verbrant ende overloopen was, dieselve kereke die gefondeert is ter eeren van sinte Martin oick geheelvck ende al verbrant ende gedestrueert is geweest alsoe, dat aldaer die glasen veynsteren, kelcken noch ornamenten en zijn gebleven ende de clocken gesmolten ende bedorven, mits denwelcken den goidsdienst aldair achtergelaten werdt te doen, ende hoewel zij supplianten oic sindert ende alnoch groote begheerte hebben, om de voirsz. kereke wederom op te maken om den godsdienst dairinne dagelicx te doene soe men te voeren plach, nyetmin en is hen tselve nyet mogelick, te doene, sonder te hebben de aelmoessen, hulpe, bystant, ende earitate van den goeden kerstenen lieden onsen ondersaten. Oick en souden zij dat nyet willen noch dorren doen, mits den verboden van onsen wegen gedaen aengaende den loop van den questen, sonder te hebben onsen oirlof ende consent in desen, dus onime deselve zeer oitmoedelick biddende. Soe eyst, dat wij de saken voirscreven overgemerct, begheerende de restauratie van der voirsz. kereken ende donderhoudt van den godsdienste ten eynde dat wij deelachtich mogen werden der gebeden ende duechdelyke wereken die in derselver kereken gedaen sullen werden, denselven supplianten genegen wesende tot huerer bede ende supplicatien, hebben geoctroyert, geconsenteert ende geaccordeert, octroyeren, consenteren ende accorderen, hen gevende oirlof vuyt zonderlinge gratiën ende by desen onsen tegenwoirdigen brieve, dat nyettegenstaende den offensen ende