is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschrift bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan der Hoogere Burgerschool te Deventer, 8 september 1864 - 8 september 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Minister van B. Z. antwoordde 18 April 1862, dat tegen de bedoelde verandering van het Athenaeum geen bedenking bestond, maar dat voorshands niet voldaan kon worden aan het verzoek om ondersteuning van Rijkswege.

Het gegeven antwoord stond blijkbaar in verband met de indiening van een wetsontwerp op het M. 0., die inmiddels had plaats gehad en aanleiding gaf tot het Raadsbesluit van 26 Juni 1862, eene Commissie van 3 leden, de H.H. Mr. H. van L()<ihkm, L)h. D. Bikrkns dk Haan en H. J. Ankkrsmit Jr., te benoemen om na te gaan of er nu reden was, bij de Regeering terug te komen op het plan tot verandering van het Athenaeum.

Het rapport dezer Commissie dd. 31 Juli 1862 kwam hierop neer, dat er na het voorafgegane en in verband met de ingediende wet op het M. O. geen sprake meer kon zijn van het oprichten eener Polytechnische School; maar dat het wen schel ijk zou zijn eene in de wet genoemde vijf-jarige Hoogere Burgerschool op te richten en gebruik te maken van de vrijheid om dat plan van inrichting uit te breiden. Volgens de Commissie moest de cursus dan 6-jarig zijn.

Daarop nam de Raad 4 September 1862 een besluit:

„Overwegende dat, na het bekend worden van het wetsontwerp tot regeling van het middelbaar onderwijs, waarbij eene Polytechnische School voor Rijks rekening wordt ontworpen, er niet verder sprake kan zijn om te dezer stede eene eigentlyke Polytechnische School op te rigten.

„Overwegende dat het daarentegen allezins raadzaam schijnt, te dezer stede in het leven te roepen eene inrigting geschoeid op den voet van de hoogere burgerscholen in het Wetsontwerp vermeld, met vollen cursus en met nog eenige verdere uitbreiding, waardoor de studietijd van vijf op zes jaren verlengd wordt voor de jongelieden, die zulks verkiezen.

„Overwegende evenwel, dat het voor de Gemeente te zeer bezwarend is, zulk eene kostbare inrigting in het leven te roepen.

„Besluit, dat er van Gemeentewege zal worden opgerigt eene school voor middelbaar onderwijs, over-