is toegevoegd aan uw favorieten.

Advies van den directeur der gemeentewaterleidingen, aan Heeren Burgemeester en Wethouders van Amsterdam op het rapport ... uitgebracht door den Heer Th. Stang

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eene analyse van het rapport des heeren Theod. Stang in zake de waterwinning en de exploitatie der duinwinplaats, kan slechts verstaan en begrepen worden, indien eene algcmeene omschrijvende verklaring in tweeërlei opzicht daaraan voorafgaat.

Mitsdien zal dit advies uit drie gedeelten bestaan, en daarin zullen de meeningen, woorden, enz. van den heer Stang steeds genoemd worden als die van den rapporteur, en zoo zulks in het bijzonder noodig is, die van den ondergeteekende als van den adviseur of schrijver worden gekenmerkt.

EERSTE GEDEELTE.

Behalve de winning van het duinwater in voldoendo hoeveelheid, is de wijze van verzamelen eveneens van aanbelang, met het oog op de geaardheid van het water, zooveel te meer naar mate het bedrijf zich uitbreidt, omdat het als semi-grondwater, d. i. feitelijk als //Oppervlakte-water" gewonnen wordt in open kanalen, het stelsel, dat in 1853 door den Engelschen ingenieur Croker werd verkozen boven het voorstel van Vaillant, den ontwerper der duinwaterleiding, die//tunnels* of niets anders dan draineerbuizen voorsloeg. Zulke draineermiddelen zijn in den loop der vorige eeuw in het buitenland reeds meermalen toegepast, waaruit met het bovenstaande voldoende kan blijken, dat die wijze van draiueeren, d. i. waterverzamelen, voor do Haagsche winplaats, in de algcmeene techniek althans, geen uitvinding van den rapporteur kan worden genoemd.

Welke overwegingen Ckoker tot do keuze van open kanalen hebben geleid, kon niet worden nagespeurd, doch waarschijnlijk heeft de groote eenvoud ervan toenmaals den doorslag gegeven: er was hoegenaamd goen risico aan verbonden.

Kon, door wijziging te brengen in het bestaande stelsel van winnen en verzamelen, inderdaad voordeel bereikt worden, dan zou, ook met het oog op do reinheid, daaraan alle aandacht te schenken zijn, doch waar zulks niet het geval is, zullen do redenen ervan zijn te ontvouwen.

De ervaring van meer dan vijftig jaren laat het niet in twijfel trekken, dat do keuze van Croker een bijzonder gelukkige is geweest en toch, naarmate in latere jaren in woord en geschrift bij herhaling stemmen opgingen om het karakter der winning principieel te wijzigen, stemmen,