is toegevoegd aan uw favorieten.

Advies van den directeur der gemeentewaterleidingen, aan Heeren Burgemeester en Wethouders van Amsterdam op het rapport ... uitgebracht door den Heer Th. Stang

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van horizontale — of in 't algemeen gesproken „ondiepe'' — draineerleidingen in het Vogelenzangsche duinterrein zijn door de ingenieurs der gemeente Amsterdam gelukkig nog bijtijds ingezien en, zij het ook ten koste van belangrijke uitgaven, onschadelijk gemaakt, terwijl men in de Haagsche z/watervang" daarmede nog moet beginnen. Het werk, wat evenwel nu in de Haagsche //watervang" staat te beginnen, kan echter niet streng genoeg veroordeeld worden, en zoo wordt de goê-gemeente bedot; er valt voor den adviseur zelfs niet aan te denken zulk een handelwijze als voorbeeld ter navolging aan te nemen, want nadat de //schoonmaak" (/Sic!) geheel zal hebben plaats gehad, zullen de reeds genoemde vernietigende verschijnselen, vermoedelijk na een zeer kort aantal jaren, nog veel heftiger optreden.

De tweede oorzaak is van zuiver hydrologischen aard, waardoor de redenen verklaard worden, welke hebben geleid tot het in eere houden van het complex van open kanalen, zooals het in de Vogelenzangsche duinen als algemeen stelsel zonder risico toepassing kan en moet blijven vinden.

Met verwijzing naar tal van gedrukte mededeelingen, zoo in de werken van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs als in het weekblad i,de Ingenieur" of elders, kan daaromtrent hier een en ander samengevat worden. De volgende opmerking moet echter voorafgaan.

Hoe ook in de Haagsche //Watervang" de horizontale draineerwijze moge werken, zeer onlogisch is het daarbij te spreken van het nHaagsche stelsel", omdat van een //stelsel", althans van een juist beginsel, geen sprake kan wezen, immers dan is de werkwijze, die men voor do Haarlemsche winplaats gekozen heeft, — moge deze dan ook voor de Vogelenzangsche duinen volstrekt verwerpelijk zijn, — verre te verkiezen, want het kan toch niet betwijfeld worden, dat horizontale, in aanleg veel duurdere draineerleidingen slechts met ongelijk veel meer moeite en kosten kunnen worden //schoongemaakt", d. i. vernieuwd, dan vertikale bronbuizen; uit dat oogpunt wint de Haarlemsche vertikale het verre van de Haagsche horizontale werkwijze.

Van een //stelsel" kan bijgevolg eigenlijk voor de Haagsche werkwijze geen sprake zijn, niet alleen omdat er in die wijze van doen meer dan één technische onvolkomenheid schuilt, ja zelfs stelselloosheid niet valt te ontkennen, maar ook omdat de toepassing verre van algemeen mogelijk is, veel meer niet dan hooge uitzondering kan wezen, terwijl er geen spoor van bewijs is te vindon, dat er in economischen zin kennelijk voordcelen mede worden bereikt: integendeel is juist van het omgekeerde het bewijs te leveren.

Voor dit inderdaad buitengewoon harde oordeel zijn de onloochenbare argumenten te vinden in de jaarverslagen der Haagsche duinwaterleiding;

1) Dit bewijs zal later meer gedetailleerd geleverd worden, in liet derde gedeelte van dit advies.