is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Dominicaner klooster te Zwolle

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paters zich op vastgestelde tijden naar de parochiën, die zij sinds zoovele jaren bediend hadden. Hunne hulp was des te meer gewenscht, nu niet alleen de kudden door grijpende wolven werden aangevallen, maar hier en daar de herder in de ure des gevaars een huurling bleek. Zoo predikten zij geregeld te Dalfsen, Kuinder, Vollenhoven, Wijhe, Heino, Steenwijk, Hellendoorn, Kampen, Mastenbroek, Hardenberg, Ommen, Raalte, Den Ham, Dyckelen, Ysselmuiden en Hattem. Het termineeren of inzamelen der aalmoezen, waartoe zij in deze plaatsen het recht bezaten, zal in die dagen wegens de algemeene verarming des volks en de drukkende Spaansche belastingen wel ondoenlijk of vruchteloos zijn geweest.

De inval van Graaf van den Berg in Gelderland ten jare 1572 gaf de partij van den opstand nieuwen moed, maar sloeg allen met ontsteltenis, die trouw bleven aan godsdienst en koning. Immers, wat men vernam van de gewelddadigheden te Zutphen gepleegd door de woeste horden, die vrijheid en onafhankelijkheid heetten te brengen, maar feitelijk aan niets anders dachten dan aan buit en ruw geweld, ging alle verbeelding en begrip te boven. Het was grauw, samengeraapt uit de onderste lagen der maatschappij, geboefte, dat voor de beruchte Spanjaarden in wreedheid, dartelheid en plunderzucht niet onderdeed. Zoodra zij dan ook voor Zwolle's poorten verschenen, om de stad op te eischen, werden zij overal afgeweerd. Toch was deze tegenstand niet algemeen, tweedracht verlamde de kracht der burgerij, deed de ernstige pogingen tot verdediging falen, bracht eene moedelooze stemming te weeg. En alzoo geschiedde het,