is toegevoegd aan uw favorieten.

Arthropathia tabica

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vankelijk alleen de vol ontwikkelde vormen de aandacht hadden getrokken. Men vond nevens de sterk lijdende gewrichten bij den zelfden lijder andere, die hoewel tot geheel geen klachten aanleiding gevende, toch veranderd bleken te zijn. Men vond ook bij tabeslijders zonder eenige klacht over zijne gewrichten deze min of meer aangedaan. Enkele malen werden zulke weinig veranderde gewrichten ook aan een pathol. anatomisch onderzoek onderworpen.

Zoo zijn tot op heden ruim twee honderd gevallen der ziekte beschreven, en dateeren van de latere jaren beschrijvingen van gevallen met weinig sterke veranderingen en van andere met zeer afwijkend verloop. Onze kennis der tabetische arthropathie is daarmede wel zeer uitgebreid geworden, echter de afzonderlijke gevallen onderling vergeleken vertoonen zulke talrijke en groote verschillen dat het moeielijk valt ze van uit éénzelfde oogpunt te bezien. De opvatting der schrijvers omtrent de wijze van ontstaan der ziekte, omtrent het verband dat tusschen haar en het tabesproces moet bestaan, zijn nog steeds zeer uiteenloopend. Inderdaad zijn de meeste desbetreffende vragen van de bevredigende oplossing oogenschijnlijk nog verre verwijderd.

Ik zal beginnen met eenige vormen voor het klinisch verloop aan te nemen, voornamelijk om te trachten door eene classificatie een eenigzins bruikbaar overzicht over den overvloed van klinische gegevens te verkrijgen, wèl wetende dat deze vormen niet scherp te onderscheiden zijn en dat de meeste gevallen combinaties van meer dan één vorm uitmaken. Toch hoop ik deze vormen met de resultaten der pathol. anat. onderzoekingen, voor zooverre zij aanwezig zijn, te kunnen bevestigen en met mijne opvattingen der pathogenese te kunnen toelichten.

Ik zal dan in tegenstelling met de historische ontwikkeling onzer kennis beginnen met de weinig veranderde gevallen, en daarna tot de aandoeningen met sterkere verandering overgaan. Tegelijker tijd met de klinische beschrijving der verschillende vormen, zal ik de pathologisch-anatomische veranderingen vermelden indien en voorzooverre die bekend zijn.