is toegevoegd aan uw favorieten.

De banen en centra in de hersenen der Teleostiërs en Selachiërs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trouwens reeds P. Ramon y Cajal, en sai.a en na lun catois beschreven dergelijke verbindingen, aan de hand van

GoLGI-praepai aten.

De frontaalste vezelen dier diepe merglaag (fig. 41. 44) verzamelen zich tot eenige in een schuin vlak liggende bundeltjes, om eerst een weinig naar voren en dan naar achteren gaand, deel te nemen aan het voorste gedeelte der commissura posterior, wier verzelverhoudingen aanstonds besproken zullen worden.

Deze vezelen van het slratum album profundum tccti nemen geen deel aan de vorming van den lemniscus, doch eindigen in celgroepen. die in de ctnincutia mcdialis \an de subvcntriculaire grijze stof liggen, uuclcus Icutiformis en coi /ictilts.

Alvorens verder te gaan wil ik den makroskopischen bouw van dien onder den ventriculus opticus gelegen wand bespreken, waarover, wat betreft de nomenclatuur harer \ erschillende onderdeden, eenige verwarring heerscht. Reeds door de oudste anatomen is in dit gebied de z.g. torus semi-circularis beschreven, als aanzienlijke, halfcirkelvormige verhooging van het laterale gedeelte ervan, (fig. 45, 51). Deze naam is echter blijkbaar misbruikt. Zoo noemen b.v. Mayser, Bei.LONCI, Krause e.a. de plaats, waar de commissura transversa in de subventriculaire grijze stof treedt stratmn zonale tori semicircularis, wat een zeer onjuiste naam is, die niet meer gebruikt mag worden, daar zich daar de torus semi circularis (of semi-lunaris) niet bevindt, maar wel een geiinge mediale welving van den ventrikelbodem, die ik verder steeds cminentia mcdialis zal noemen.

Onder het strat/im zonale van de aninentia mcdialis treedt de commissura transversa binnen, die met den torus semicircularis absoluut niets te maken heeft, in het laterale gedeelte van genoemde eminentiae, daar waar zij grenzen aan het tectum is door FriTSCII reeds de nuclcus corticalis (waarin de commissura transversa grootendeels eindigt) onderscheiden, een zeer ongelukkige naam, die helaas door de meeste auteurs is overgenomen en die een weinig omgrensde