is toegevoegd aan uw favorieten.

Acht eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elk harer leden den beeldhouwer tot model had kannen dienen, de natuur had haar zoo gevormd, en geloof mij, dat zij schooner was, dan die, welke haar lichaam door kunst misvormen, willende wijzer zijn dan Hij, die den mensch schiep naar zijn beeld.

Klein waren haar handen en voeten en blank als pas gevallen sneeuw, hoewel zij dezelve nooit met amandelmelk gewasschen had 1 Een menigte rijke haarlokken krulden langs den blanken hals, en blonken schooner, dan die, welke met gras d'ours besmeerd zijn. En hoe overeenstemmend waren die helderblauwe oogen, welke van onder als gepenseelde wenkbrauwen vriendelijk schitterden met die blonde lokken, dat kleine welgevormde neusje en dien rozenmond, welke een schatkist van paarlen scheen te zijn, zoodanig waren Neha's tanden.

Haar kleeding was eenvoudig en zonder eenige versierselen, een kleed van lijnwaad vervaardigd, dat haar even over de knieün kwam en de hals en de armen onbedekt liet, benevens een paar dunne voetzolen onder de welgevormde voetjes. Zie daar alles, wat Neha droeg, en toch was zij schoon; want een, die waarlijk schoon is, behoeft geen versierselen.

Hetzij zij de beide jongelingen werkelijk niet gewaar werd, dan wel of zij zich uit een soort van coquetterie, want reeds van den beginne des tijds bezat het schoone geslacht deze gave, aldus hield, wil ik hier niet beslissen, hetzij genoeg, dat zij de oogen stijf op het lam vestigde, en allerlei vriendelijke woorden tegen hetzelve uitte.

Eindelijk hief zij haar oogen, en zeer verwonderd, of ten minste veinzende zulks te zien, riep zij: